Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki pomocnicze historii wojskowej 350-HS1-1NPHW
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura: J. Szymański, Nauki Pomocnicze Historii, (szereg wydań);

„Studia nad dziejami Polskiej Historiografii Wojskowej”, Poznań (szereg tomów);

„Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, Warszawa, Białystok (szereg tomów);

B. Miśkiewicz, Wojsko polskie w XX wieku, Poznań 2006;

K. Filipow, Falerystyka polska XVII-XIX w., Białystok 2004;

K. Filipow, Zasłudze Rzeczypospolitej. Ordery, odznaczenia, odznaki pamiątkowe i honorowe II Rzeczypospolitej (1919-1939); Warszawa 2019;

H. Wielecki, Z. Żygulski jr., Polski Mundur Wojskowy, Warszawa 1988;

H. Wielecki, Polski mundur wojskowy 1918-1939, Warszawa 2003;

T. Królikiewicz, Bagnety, Warszawa 2014;

J. Kijak, Hełmy Wojska Polskiego 1917-2000, Warszawa 2013;

J. Szymański, Nauki Pomocnicze Historii, (szereg wydań);

B. Miśkiewicz, Wojsko polskie w XX wieku, Poznań 2006;

K. Filipow, Zasłudze Rzeczypospolitej. Ordery, odznaczenia, odznaki pamiątkowe i honorowe II Rzeczypospolitej (1919-1939); Warszawa 2019;

H. Wielecki, Polski mundur wojskowy 1918-1939, Warszawa 2003;

T. Królikiewicz, Bagnety, Warszawa 2014;

J. Kijak, Hełmy Wojska Polskiego 1917-2000, Warszawa 2013;

Efekty uczenia się:

KP6_WG1-KP6_WG6

zna i rozumie wybrane zagadnienia historii powszechnej (w zakresie pięciu głównych epok historycznych) w ujęciu chronologicznym i tematycznym

ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii dawnych i współczesnych ziem polskich

zna podstawowe nurty filozoficzne, kulturowe, ideologie i doktryny polityczne

wykazuje znajomość historii porównawczej w kontekście historii wojskowej

zdaje sobie sprawę z diachronicznej struktury przeszłości

zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

KP6_WG9, KP6_WG10, KP6_WG12,

zna na poziomie podstawowym główne kierunki rozwoju badań historycznych (np. historia polityczna, społeczna, gospodarcza, wojskowa i bezpieczeństwa /służb mundurowych/, kultury, rodziny), a zwłaszcza najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie

ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk historycznych

definiuje miejsce historii wśród innych nauk, rozumie cele prowadzenia badań historycznych oraz objaśnia pozycję i znaczenie nauk historycznych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

KP6_WK2,

wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

KP6_WK5

rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne w kontekście historii wojskowej

KP6_UW1-KP6_UW5

samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze związane z kulturowymi, prawnymi, politycznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu historii

KP6_UW8

potrafi rozpoznać i ocenić wartość wytworów kultury oraz określić ich waloryw kontekście historii wojskowej

KP6_UK1, KP6_UK2,

potrafi przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie badania

KP6_UK5, KP6_UK6,

potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat

potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki

KP6_UO1

uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni

KP6_UU1

samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_KO1, KP6_KO2, KP6_KO3

docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.

docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy.

podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców.

KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4,

wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu zgodnego aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów i w sprzeciwianiu się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne.

formułowania sądów na temat podstawowych kwestii z zakresu historii, w kontekście problemów ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych

jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych.

KP6_KO3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.

docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy.

podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców.

Oczekiwane efekty kształcenia z zakresu nauk pomocniczych historii wojskowej związane są z poznaniem nowych specjalności, związanej szczególnie z XIX-XX w. z która nie miał możliwości się zapoznać, przydatnej studentowi związana z historią wojskowości. Student poznaje nowe specjalności charakterystyczne dla XIX-XX w. Zapoznaje się z nową formą źródła historycznego, do tej pory nieznaną . Weryfikacja kształcenia następuje poprzez pracę w grupach, praca indywidualna ze źródłem oraz dyskusję. Dokonuje samodzielnej prezentacji i analizy. Może być wprowadzony referat z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczenie do egzaminu lub zaliczenia na ocenę oparte jest na następujących kryteriach: obecność na zajęciach, dopuszczalne 3 nieobecności, które należy zaliczyć indywidualnie; podstawą oceny jest aktywność na zajęciach; zaangażowanie w pracy zespołowej oraz przygotowanie audiowizualnego wystąpienia.

Zakres tematów:

mundurologia, kartofilia wojenna, korespondencja czasów wojny, bronioznawstwo, falerystyka, fotografia wojskowa, heraldyka wojskowa, pieniądz czasów wojny, bonistyka wojenna, kryptografia, kartografia wojskowa, muzealnictwo wojskowe, prasa wojskowa, archeologia wojskowa, archeologia prawna.

Metody dydaktyczne:

Praca zespołowa, konsultacje indywidualne, prace terenowe we współpracy z muzeami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Krzysztof Filipow 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.