Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań kulturoznawczych 430-KS2-1MBK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Doris Bachamnn-Medick, Cultural Studies. Nowe kierunki w naukach o kulturze, Warszawa 2012

2. Ewa Domańska, Zwrot performatywny we współczesnej humanistyce

http://www.rcin.org.pl/Content/51247/WA248_67479_P-I-2524_domanska-zwrot.pdf

3. Marcin Napiórkowski, Mitologia współczesna, Warszawa 2018

4. Pau. E. Wallis, Wyobraźnia etnograficzna, Kraków 2005

5. John W. Cerswell, Projektowanie badań naukowych i metody jakościowe, ilościowe i mieszane, 2012,

6. Autobiografizm w kulturze współczesnej, red. K. Citko, M. Morozewicz, Białystok 2012

Bibliografia uzupełniająca

Seria Państwowego Instytutu Naukowego, Niezbędnik Badacza:

• Steinar Kvale, Prowadzenie wywiadów, PWN, Warszawa 2010

• Rosaline Barbour, Badania fokusowe, PWN, Warszawa 2010

• Uwe Flick, Jakość w badaniach jakościowych, PWN, Warszawa 2011

• Tim Rapley, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, PWM, Warszawa 2010

• Marcus Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, PWN, Warszawa 2009

• Tim Rapley, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, PWM, Warszawa 2010,

• Metody badań jakościowych, red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, t.I, PWN, Warszawa 2010

• Metody badań jakościowych, red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, t.II, PWN, Warszawa 2010.

• Kozinets, Robert V, Netnografia. Badania etnograficzne online, PWN, Warszawa 2012

• Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, PWN, Warszawa 2003

• Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, PWN, Warszawa 2004

• Amerykańska antropologia postmodernistyczna, Instytut Kultury, Warszawa 1999

• James Cliford, Kłopoty z kulturą, tu: r. 9. Historie plemienności i nowoczesności, s. 205-231.

• Ewa Nowicka, Świat człowieka – świat kultury, PWN, Warszawa 2002,

• Philip Carl Salzman, Patricia C. Rice Myśleć jak antropolog, GWP, Gdańsk 2009

• Pierre Bourdieau, Zmysł praktyczny, Kraków 2008

• Jerzy Kmita, Kultura jako przedmiot badań, Poznań 2001

• Janusz Sztumiński, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1995 (2010),

• Howard Schuman, Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych, Warszawa 2013

• David Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2008

• David Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2007

• Jakub Karpiński, Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych,

• Emile Durkheim, Zasady metod społecznych, Warszawa 2007

• Mirosław Szerder, Metoda i technika sondażowych badań opinii, Warszawa 2010

• Folklorystyczne i antropologiczne opisywanie świata, red. Teresa Smolińska, Uniwersytet Opolski, Opole 1999.

• Antologia tekstów polskiego kulturoznawstwa, pod red. Piotra Jakuba Ferenca, Anna Gomóła, Krzysztof Moraczewski, Wydanictwo Akademickie „Katedra”

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KA6_WG1 miejsce i znaczenie nauk o kulturze i religii w relacji

do nauk humanistycznych oraz społecznych, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną

KA7_WG2 klasyczne i współcześnie dokonania, ośrodki i szkoły badawcze kluczowe dla studiów kulturoznawczych i wie

o potrzebie ciągłego uzupełniania wiedzy na poziomie zaawansowanym

KA7_WG3 szczegółową terminologię kulturoznawczą i antropologiczną w języku polskim i języku obcym na poziomie B2+

KA7_WK2 w stopniu zaawansowanym – kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze, ma wiedzę

o zależnościach między nimi

KA7_WK3 na poziomie zaawansowanym – historyczny charakter kształtowania się procesów, wzorów, norm i idei kulturowych

UMIEJĘTNOŚCI:

KA7_UK2 przygotować się do dyskusji i przeprowadzić ją, posiadając pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania,

z wykorzystaniem własnych poglądów i odniesieniem ich do poglądów różnych autorów

KA7_UK3 formułować opinie krytyczne o wytworach kultury

na podstawie wiedzy i własnego doświadczenia, podjąć trud orzekania o wartościach artystycznych i estetycznych,

w języku polskim i obcym na poziomie B2+

KOMPETENCJE SPOEŁECZNE:

KA7_KO1 twórczej analizy nowych sytuacji i problemów w celu samodzielnego, krytycznego i odpowiedzialnego formułowania propozycji ich rozwiązywania w wypełnianiu zobowiązań społecznych oraz inspirowaniu i organizowaniu działalności kulturowej i społecznej

KA7_KO2 otwartości na nowe idee i poglądy, gotowości

do podejmowania polemiki oraz zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów w celu inspirowania działań na rzecz interesu publicznego

Metody i kryteria oceniania:

wykład: Egzamin z treści przekazywanych na wykładzie, a także z listy lektur, frekwencja (jedna nieobecność nieusprawiedliwiona na cykl zajęć)

ćwiczenia: frekwencja+aktywność na zajęciach+ projekt zaliczeniowy z wybranego tematu dotyczącego metod badawczych: opis metody, przykłady zastosowania, wady i zalety wybranej metody

Zakres tematów:

reści merytoryczne przedmiotu – zagadnienia terminologiczne;

Kultura i badania nad kulturą- historia i współczesność

Antropologiczne badanie kultury – podstawowe

kontrowersje;

Refleksyjność w antropologii;

Antropologia symboliczna – symbolizm i działania

symboliczne;

Teoretyczne spory i metodologiczne wyzwania dla

współczesnej antropologii;

Netnografia i co dalej?

Metody dydaktyczne:

podawcza, dyskusja, praca w grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 12:00 - 13:30, sala e-learning
Karolina Wierel 18/ szczegóły
2 co druga środa (parzyste), 12:00 - 13:30, sala e-learning
Karolina Wierel 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Studiów Kuturowych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)