Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat języka rosyjskiego 1 350-MS1-2JRO1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Миллер Л. В., Политова Л. В., Жили-были, Warszawa 2013.

Глазунова О. И., Грамматика русского языка в упражнениях и комментриях, Санкт-Петербург "Златоуст" 2005.

Aktualne materiały z Internetu.

Efekty uczenia się:

K_U17: Potrafi przygotować najprostsze wypowiedzi ustne i pisemne w języku rosyjskim z wykorzystaniem podstawowych zasad fonetycznych, akcentuacyjnych, intonacyjnych i gramatycznych języka rosyjskiego oraz nowo poznanej leksyki.

K_K03: Potrafi pracować i współdziałać w grupie podczas dyskusji i w trakcie przygotowywania prac projektowych, przyjmując w niej różne role.

K_K05: Potrafi postrzegać język rosyjski kompleksowo ze świadomością jego złożoności i zmienności znaczeń.

Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa w języku rosyjskim (nazwy części mowy, nazwy kategorii gramatycznych itp.), co umożliwia mu poznanie zasad ortograficznych i gramatycznych oraz efektywne korzystanie ze źródeł specjalistycznych (słowniki itp.).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po III semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, obecności, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych.

Zaliczenie na ocenę na ostatnich zajęciach, forma pisemna, zdalnie, w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem systemu USOSmail.

Skala ocen:

DST 51%-59%, DST+ 60%-69%, DB 70%-79%, DB+ 80%-89%, BDB 90%-100%

Nieobecności należy usprawiedliwić (przedstawić odpowiedni dokument) na następnych zajęciach lub konsultacjach. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej podczas konsultacji zdalnie w czasie rzeczywistym

na platformie Blackboard. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

Zagadnienia leksykalne uniwersalne:

1. Podstawowe zwroty grzecznościowe w języku rosyjskim

2. Autoprezentacja

3. List motywacyjny

4. Studia i uczelnia

5. Język obcy jako hobby

Zagadnienia leksykalne (specjalistyczne):

1. Czytanie i streszczanie tekstów o różnym stopniu trudności. Słownictwo dotyczące dyplomacji.

Zagadnienia gramatyczne:

1. Alfabet języka rosyjskiego

2. Samogłoski i spółgłoski

3. Wymowa spółgłosek i samogłosek

4. Akcent i intonacja, sylaby akcentowane i nieakcentowane

5. Rzeczowniki żywotne i nieżywotne

6. Rodzaj rzeczowników, liczba rzeczowników

7. Odmiana rzeczowników, przypadki

8. Odmiana czasowników (I koniugacja, II koniugacja)

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Gocha Kvantaliani 19/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Danuta Kosior 20/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Danuta Kosior 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.