Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie IV 0200-CS3-4SED
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana przez samego doktoranta i według wskazówek promotora (artykuły naukowe przeglądowe, prace oryginalne i podręczniki w języku polskim i angielskim)

Efekty uczenia się:

1. Doktorant zna i rozumie aktualne trendy w zakresie swojej specjalizacji w oparciu o literaturę fachową (SD_WG02)

2. Doktorant potrafi znając aktualny stan wiedzy w zakresie chemii, postawić hipotezę badawczą i dobrać adekwatne do jej testowania metody i modele (SD_UW01)

3. Doktorant potrafi wyciągać wnioski na podstawie konfrontacji znanej literatury i własnych wyników badań (SD_UW03)

4. Doktorant potrafi upowszechniać wyniki badań naukowych w postaci publikacji naukowych, popularnonaukowych i wystąpień publicznych (SD_UK01)

5. Doktorant potrafi uczestniczyć w dyskursie naukowym i inicjować dyskusję w czasie seminariów i konferencji naukowych (SD_UK03)

6. Doktorant potrafi zrealizować projekt badawczy indywidualnie lub zespołowo, także we współpracy międzynarodowej (SD_UO02)

7. Doktorant jest gotów do krytycznej analizy źródeł informacji naukowej i wyników badań z dziedziny nauk chemicznych (SD_KK01)

8. Doktorant jest gotów do samokrytycyzmu w pracy naukowej i dydaktycznej (SD_KK02)

9. Doktorant jest gotów do podejmowania inicjatyw służących rozwojowi idei przedsiębiorczości w pracy naukowej i dydaktycznej (SD_KO03)

Sposoby weryfikacji: zaakceptowane przez promotora pisemne sprawozdanie z realizacji badań w danym roku akademickim, przedstawienie w formie prezentacji uzyskanych wyników, czynne uczestnictwo w przynajmniej jednej konferencji naukowej (referat, komunikat, poster).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium na podstawie zaangażowania doktoranta w pracę badawczą i przygotowanie rozprawy doktorskiej. Warunkiem zaliczenia seminarium na IV roku jest zaakceptowane przez promotora pisemne sprawozdanie z realizacji badań w danym roku akademickim, przedstawienie w formie prezentacji uzyskanych wyników, czynne uczestnictwo w przynajmniej jednej konferencji naukowej (referat, komunikat, poster).

Zakres tematów:

Doktorant indywidualnie lub w grupie seminaryjnej promotora omawia wyniki eksperymentów i obserwacji związanych z wykonywaniem swojej pracy doktorskiej, dyskutuje nad zastosowaną metodyką i pod nadzorem promotora przygotowuje artykuły naukowe i ostateczną wersję rozprawy doktorskiej. Doktorant przygotowuje i wygłasza referaty na podstawie zebranej literatury,

związane z tematyką pracy doktorskiej a także podsumowujące poszczególne etapy swoich badań. Bierze udział w dyskusji po prezentacji referatów.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: seminaryjne prezentacje wybranych zagadnień, wyników badań własnych, dyskusja, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:00 - 15:30, (sala nieznana)
Beata Godlewska-Żyłkiewicz 1/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 14:00 - 15:30, (sala nieznana)
Ewa Gorodkiewicz 1/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 14:00 - 15:30, (sala nieznana)
Izabella Jastrzębska 1/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 14:00 - 15:30, (sala nieznana)
Joanna Karpińska 1/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 14:00 - 15:30, (sala nieznana)
Aneta Petelska 1/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 14:00 - 15:30, (sala nieznana)
Artur Ratkiewicz 1/ szczegóły
7 każdy poniedziałek, 14:00 - 15:30, (sala nieznana)
Agnieszka Wilczewska 1/ szczegóły
8 każdy poniedziałek, 14:00 - 15:30, (sala nieznana)
Krzysztof Winkler 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.