Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia globalizacji 330-MS2-2EGL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

- Finansowe aspekty globalizacji, red. B. Szopa, E. Ślęzak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016,

- J. E. Stiglitz, People, power, and profits: progressive capitalism for an age of discontent, Allen Lane, London 2019,

- A. Zielińska- Głębocka, Dostosowania strukturalne gospodarek do globalizacji, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.

Uzupełniająca:

- Globalizacja współcześnie: komponenty i cechy charakterystyczne, red. R. Malik, A. A. Janowska, R. Wosiek, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2018,

- Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012,

- J. E. Stiglitz, Ludzie chcą zysku, nie wyzysku: postępowy kapitalizm na czasy niezadowolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020,

- bazy danych dostępne na oficjalnych stronach internetowych instytucji międzynarodowych, w tym ECB i MFW.

Efekty uczenia się:

2EGL_U01: kolokwium na ocenę (na platformie BB), przedłożona praca przygotowana w zespole (na ocenę), aktywność indywidualna na zajęciach,

2EGL_U02: przedłożona praca przygotowana w zespole (na ocenę), aktywność indywidualna na zajęciach,

2EGL_U03: kolokwium na ocenę (na platformie BB), przedłożona praca przygotowana w zespole (na ocenę), aktywność indywidualna na zajęciach

2EGL_K01: kolokwium na ocenę (na platformie BB), przedłożona praca przygotowana w zespole (na ocenę), aktywność indywidualna na zajęciach,

2EGL_K02: kolokwium na ocenę (na platformie BB), przedłożona praca przygotowana w zespole (na ocenę), aktywność indywidualna na zajęciach,

2EGL_K03: przedłożona praca przygotowana w zespole (na ocenę),

zgodnie z § 6 Zarządzenia nr 75 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 września 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku

Metody i kryteria oceniania:

Wystawiona ocena stanowi średnią oceny uzyskanej z pisemnego kolokwium zaliczeniowego w zakresie analizowanego na ćwiczeniach materiału merytorycznego (platforma Blackboard)- aby zaliczyć kolokwium, Student powinien otrzymać co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia, a także oceny za przedłożoną pracę zespołową- aby praca była zaliczona, Studenci powinni otrzymać co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia. W ocenie ćwiczeń uwzględnia się też indywidualną aktywność Studentów na zajęciach (w szczególności podczas moderowanych dyskusji). Dopuszczalne są dwie nieobecności na ćwiczeniach. Nieobecności należy odrobić na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Przyczyny, zakres i przebieg procesu globalizacji.

2. Procesy koncentracji oraz kooperacji w gospodarce światowej- konkurencyjność międzynarodowa.

3. Korporacje transnarodowe w procesie globalizacji.

4. Globalizacja w dziedzinie finansów międzynarodowych.

5. Pozytywne i negatywne efekty globalizacji- zwolennicy i przeciwnicy globalizacji.

6. Gospodarka polska w procesie globalizacji.

7. Przewidywane zmiany w gospodarce światowej i polskiej w wyniku procesu globalizacji.

8. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Ćwiczenia są prowadzone następująco: praca indywidualna, praca zespołowa (przygotowanie przez studentów pracy zaliczeniowej), moderowana dyskusja na zajęciach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.