Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse lokalne i regionalne UE 330-MS1-3FIL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. P. Swianiewicz, Finanse samorządowe, koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Wyd. Municipum, Warszawa 2011.

2. M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

3. B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

4. M. Poniatowicz, J.M. Salachna, D. Perło, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

5. D. Wyszkowska, Samodzielność finansowa jako determinanta potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego. Studium empiryczne gmin w Polsce, Wydawnictwo UwB, Białystok 2018.

6. Samorząd terytorialny w Europie i Polsce, pod red. K. Kociubińskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

7. Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie (doświadczenia i nowe wyzwania), pod red. J. Marszałek-Kawy i A. Lutrzykowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

8. M. Bitner, K.S. Cichoński, Finanse podsektora samorządowego w wybranych krajach OECD w latach 1999-2010, “Samorząd Terytorialny” Nr 1-2/2012

9. Sub-national governments in the European Union: organisation, responsibilities and finance, Dexia Editions, Paris 2008.

10. Subnational public finance in the European Union, Council of European Municipalities and Regions, Dextia Credit Local, Summer 2012.

Efekty uczenia się:

Sposoby weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w formie wykładu:

3FIL_W01 - zaliczenie pisemne

3FIL_W02 - zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia końcowego dopuszczeni zostają studenci, którzy uzyskali zaliczenie z ćwiczeń.

Forma zaliczenia: pytania zamknięte, pytania otwarte, wyjaśnij pojęcia, zadania do rozwiązania; próg zaliczenia 60% punktów możliwych do uzyskania.

Zakres tematów:

1. Istota samorządu terytorialnego oraz jego umocowanie prawne w świetle prawa wspólnotowego i krajowego.

2. Miejsce i znaczenie finansów lokalnych w strukturze finansów publicznych poszczególnych państw członkowskich UE.

3. Dochody własne samorządu terytorialnego w Polsce na tle jednostek samorządu UE.

4. Zaangażowania samorządu terytorialnego w krajach UE w realizację polityki lokalnej przez pryzmat ich wydatków.

5. Transfery środków finansowych do jednostek samorządu lokalnego w państwach członkowskich UE.

6. Zadłużenia sektora samorządowego w krajach członkowskich UE

7. Ocena stanu polskich finansów lokalnych na tle europejskich standardów i tendencji ich rozwoju w państwach UE.

Metody dydaktyczne:

-wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu;

- wykład interaktywny połączony z krytyczną dyskusją.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 132
Zofia Karczewska 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.