Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse publiczne i prawo finansowe 370-AS1-2PFP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

2) Drwiłło A. (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2018.

3) Wójtowicz W., Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2017.

4) Chojna-Duch E., Prawo finansowe. Finanse Publiczne, Warszawa 2017.

5) Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Warszawa 2017.

6) Ruśkowski E. (red.), System prawa finansowego. Tom II. Prawo finansowe sektora finansów publicznych", Warszawa 2010.

Zalecana literatura uzupełniająca:

1) Ruśkowski E., Salachna J. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

2) Kosikowski C., Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

3) Mastalski R., Fojcik-Mastalska E. (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2013.

4) Kosikowski C., Finanse publiczne i prawo finansowe. Zagadnienia egzaminacyjne i seminaryjne, Warszawa 2013.

5) Brzeziński B. (red.), Prawo finansów publicznych, Toruń 2010.

6) Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2005.

7) Kosikowski C., Prawo finansowe. Część ogólna, Warszawa 2003

8) Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej - KA6_WG3; sposób weryfikacji: egzamin pisemny obejmujący treści omawiane podczas wykładu i ćwiczeń.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych poprzez: właściwy dobór źródeł prawnych z zakresu prawa administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny i orzecznictwa sądowo-administracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji - KA6_UW1; sposób weryfikacji: egzamin pisemny obejmujący treści omawiane podczas wykładu i ćwiczeń.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej - KA6_KK2; sposób weryfikacji: egzamin pisemny obejmujący treści omawiane podczas wykładu i ćwiczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie przez studenta ćwiczeń.

Egzamin pisemny składający się z 40 pytań jednokrotnego wyboru obejmujący zagadnienia omawiane podczas wykładu oraz ćwiczeń.

Skala ocen od 2 do 5.

37-40 bdb

33-36 db+

29-32 db

25-28 dst+

21-24 dst

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i struktura finansów publicznych (na przykładzie Polski).

2. Ewolucja pojęcia finansów publicznych. Funkcje finansów publicznych.

3. Zakres (wielkość finansów publicznych) w różnych systemach zarządzania i determinanty ją wyznaczające.

4. Polityka finansowa.

5. Sektor finansów publicznych a finanse publiczne w Polsce.

6. Zagadnienia szczegółowe sektora finansów publicznych w Polsce.

7. Deficyt i dług publiczny w Polsce i UE.

8. Deficyt i dług publiczny w Polsce i UE - zagadnienia szczegółowe.

9. Zagadnienia szczegółowe deficytu i długu publicznego.

10. Administracja finansowa w Polsce.

11. Pojęcie, zakres i struktura prawa finansowego w Polsce.

12. Konstytucyjne warunki finansów publicznych.

13. Źródła prawa finansowego. Szczególna rola Konstytucji i ustawy budżetowej.

14. Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu w polskich finansach publicznych.

15. Przykłady orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz działalności Trybunału Stanu.

16. Reformy planowania finansowego.

17. Budżetu zadaniowy.

18. Planowanie wieloletnie w Polsce: WPFP i WPF.

19. Budżet państwa – zasady ogólne, ustawa budżetowa.

20. Ustawa budżetowa na 2021 r. – zagadnienia szczegółowe.

21. Budżet państwa oraz fundusze.

22. Budżet i uchwalanie budżetu JST – zagadnienia ogólne.

23. Stosowanie prawa finansowego – zagadnienia ogólne.

24. Szczególna rola sądów administracyjnych w stosowaniu prawa.

25. Kontrola finansów publicznych – zagadnienia ogólne.

26. Najwyższa Izba Kontroli.

27. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny.

28. Kontrola zewnętrzna i obywatelska finansów publicznych.

29. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

30. Prawo walutowe, dewizowe i NBP w polskich finansach publicznych.

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny w sali, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 211
każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 211
Ewa Lotko 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.