Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy i prawo urzędnicze 370-AS1-2PPE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Dubowik, Ł. Pisarczyk, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011;

2. J. Stelina, Prawo urzędnicze, Warszawa 2009;

3. T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Piątkowski, M. K. Kolasiński, A. Kolasiński, Stosunki pracy w administracji publicznej (na tle prawa wspólnotowego), Toruń 2008;

2. M. Stec, Stosunki pracy pracowników samorządowych, Warszawa 2008;

3. H. Szewczyk, Zatrudnienie w służbie cywilnej, Bydgoszcz-Katowice 2006;

4. A. Sobczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent powinien znać:

- wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i

procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej - KA6_WG3; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne;

- podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze administracji publicznej -

KA6_WK2; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne;

Umiejętności: absolwent jest gotów:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w

warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:

– właściwy dobór źródeł pranych z zakresu prawa administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny i orzecznictwa sądowo

administracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji - KA6_UW1; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne;

Kompetencje: absolwent jest gotów do:

- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w administracji publicznej, w tym:

– przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,

– dbałości o dorobek i tradycje zawodu urzędnika, funkcjonariusz publicznego

KA6_KR1; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym w formie testu (20 pytań, 50% prawidłowych odpowiedzi warunkuje zaliczenie, uwzględniana jest jednak również aktywność na zajęciach oceniana w formie plusów oraz wykonane zadania w ramach e-learningu, za każde 2 plusy ocena z testu jest podnoszona o pół stopnia).

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Pojęcie stosunku pracy;

2. Nawiązanie umownego stosunku pracy według kodeksu pracy;

3. Nawiązanie umownego stosunku pracy w pragmatykach urzędniczych;

4. Nabór powszechny do służby cywilnej i samorządu terytorialnego;

5. Nawiązanie stosunków pracy na podstawie powołania i wyboru w k.p. i w ustawie o pracownikach samorządowych;

6. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania w służbie cywilnej , w tym postępowanie kwalifikacyjne;

7. Zmiana stosunku pracy w k.p. i w pragmatykach urzędniczych;

8. Zawieszenie stosunku pracy;

9. Rozwiązanie stosunku pracy umownego, z wyboru, z powołania, z mianowania według kodeksu pracy i według pragmatyk urzędniczych oraz roszczenia z tym związane;

10. Wygaśnięcie stosunku pracy w k.p. i w pragmatykach.

Metody dydaktyczne:

Obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, rozwiązywanie kazusów, elementy wykładu interaktywnego, zajęcia e-learningowe i konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.