Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy i prawo urzędnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS1-2PPE Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy i prawo urzędnicze
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Adm.Stacj.2 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przygotowanie do prawidłowego posługiwania się aparatem pojęciowym z zakresu prawa pracy i prawa urzędniczego oraz nabycie umiejętności wskazania podobieństw i różnic między statusem urzędników a pracowników. Przedstawienie zasad rekrutacji w administracji publicznej, sposobów nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy oraz praw i obowiązków urzędników i ich odpowiedzialności.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok II/sem. III.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 30 godzin wykładu (w tym 15 godz. e-learningu) i 30 godzin ćwiczeń (w tym 15 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, zajęcia e-learningowe, konsultacje.

Punkty ECTS – 6.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 60 godzin (w tym 30 godz. e-learningu); przygotowanie do zajęć 75 godzin; udział w konsultacjach związanych z zajęciami 43 godziny, egzamin 2 godziny. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Dubowik, Ł. Pisarczyk, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011;

2. J. Stelina, Prawo urzędnicze, Warszawa 2009;

3. T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2019;

Literatura uzupełniająca:

4. J. Piątkowski, M. K. Kolasiński, A. Kolasiński, Stosunki pracy w administracji publicznej (na tle prawa wspólnotowego), Toruń 2008;

5. M. Stec, Stosunki pracy pracowników samorządowych, Warszawa 2008;

6. H. Szewczyk, Zatrudnienie w służbie cywilnej, Bydgoszcz-Katowice 2006;

7. A. Sobczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent powinien znać:

- wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej - KA6_WG3

- podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze administracji publicznej - KA6_WK2

Umiejętności: absolwent jest gotów:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:

– właściwy dobór źródeł pranych z zakresu prawa administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny i orzecznictwa sądowo administracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji - KA6_UW1

Kompetencje: absolwent jest gotów do:

- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w administracji publicznej, w tym:

– przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,

– dbałości o dorobek i tradycje zawodu urzędnika, funkcjonariusz publicznego

KA6_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych; zaliczenie pisemne.

Wykład: egzamin pisemny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Giedrewicz-Niewińska
Prowadzący grup: Aneta Giedrewicz-Niewińska, Piotr Woltanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Giedrewicz-Niewińska
Prowadzący grup: Aneta Giedrewicz-Niewińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.