Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biopsychologiczne determinanty przestępczości 370-KN2-1BDP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia, WoltesKluwer, Warszawa 2019.

B. Hołyst, Kryminologia, LexisNexis, Warszawa 2017.

W. Zalewski, Biologiczne i biopsychologiczne uwarunkowania przestępczości (w:) E. Drzazga, M. Grzyb (red.), Nowe kierunki w kryminologii, Scholar, Warszawa 2018, s. 27-51.

* Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L (2003). Psychopatologia. Poznań|: Zysk i S-ka

* Strelau J. (Red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki T. 3, Warszawa: PWN, rozdz. 68.2 Psychologiczne wyznaczniki przestępczości

Zimbardo. Ph. (2008). Efekt Lucyfera. Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

Niehoff D. (2001) Biologia przemocy. Poznań: Zysk i S-ka

Gulla B., Wysocka-Pietrzyk M. (Red.). (2009). Przestępczość nieletnich. Kraków: Wydawnictwo UJ

Moir A., Jessel D., (1998). Zbrodnia rodzi się w mózgu: zagadka biologicznych uwarunkowań przestępczości.Warszawa: Książka i Wiedza

A. Lewandowska, Ł. Presnarowicz, Neurodowody w sądzie – nowe wyzwanie prawa i kryminologii (w:) D. Dajnowicz-Piesiecka, E. Jurgielewicz-Delegacz, E. W. Pływaczewski (red.), Przestępczość XXI wieku. Szanse i wyzwania dla kryminologii, Warszawa 2018, s. 260-273

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG4 - teorie prawne oraz mechanizmy psychospołeczne warunkujące życie człowieka i realizację jego potrzeb, w tym trudności z tym związane - weryfikacja poprzez zaliczenie na ocenę, aktywność za pośrednictwem platformy e-learningowej

KA7_WG5 - pogłębionym stopniu złożone uwarunkowania o charakterze prawno-społeczno-biologicznopsychologicznym zachowań człowieka jako sprawcy i ofiary przestępstwa - weryfikacja poprzez zaliczenie na ocenę, aktywność za pośrednictwem platformy e-learningowej

KA7_WK1 - w pogłębionym stopniu wybrane problemy i zjawiska związane z rodzajami środowisk kształtujących rozwój człowieka - weryfikacja poprzez zaliczenie na ocenę, aktywność za pośrednictwem platformy e-learningowej

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UW1 - we właściwy sposób dobierać źródła informacji o prawnych i kryminologicznych aspektach przestępczości - weryfikacja poprzez zaliczenie na ocenę, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu

KA7_UU1 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie - weryfikacja poprzez zaliczenie na ocenę, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KK1 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, dotyczących prawnych, politycznych, ekonomicznych, psychologicznych i kulturowych przyczyn rozwoju przestępczości lub jej stanu na poziomie krajowym, międzynarodowym - weryfikacja poprzez zaliczenie na ocenę, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Zagadnienia wprowadzające

Relacje psychologii i kryminologii a przestępczość, Analiza case study

Teorie biologiczne uwarunkowania zaburzeń

Teorie psychologiczne uwarunkowania zaburzeń

Zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe

Etiologia przestępczość nieletnich, kobiet, osadzonych

Etiologia przestępczości kryminalnej, seksualnej

Etiologia przestępczości narkotykowej, gospodarczej

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny (w sali i zdalnie synchronicznie), dyskusja, konsultacje, zajęcia zdalne asynchroniczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 8:00 - 10:00, sala 215
Paulina Pawluczuk-Bućko, Marta Dzieniszewska, Adriana Kuligowska 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.