Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiktymologia 370-KS1-2WIK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- status człowieka jako sprawcy lub ofiary przestępstwa (pokrzywdzonego) – KA6_WG3; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonywania zadań podczas zajęć, zaliczenie pisemne;

- aspekty profilaktyki przestępczości i patologii społecznych – KA6_WG7; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonywania zadań podczas zajęć, zaliczenie pisemne;

- powiązania kryminologii z innymi dziedzinami i dyscyplinami nauki – KA6_WK3; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonywania zadań podczas zajęć, zaliczenie pisemne;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- właściwie dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia do rozwiązywania złożonych oraz nietypowych problemów, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne – KA6_UK3; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonywania zadań podczas zajęć, zaliczenie pisemne;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie - KA6_UU1; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonywania zadań podczas zajęć, zaliczenie pisemne;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- działania na rzecz interesu publicznego poprzez opracowywanie i inicjowanie programów w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym - KA6_KO1; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonywania zadań podczas zajęć, zaliczenie pisemne;

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się trzy elementy:

1) Pięć wejściówek rozpoczynających każde zajęcia (max po 2 pkt z każdej wejściówki)

2) Aktywność na zajęciach (max 1 pkt z każdych zajęć)

3) Kolokwium pisemne (pięć zadań po max 1 pkt za każde)

Łącznie uzyskać można 20 pkt.

Skala ocen końcowych:

BDB - 19-20 pkt

DB+ - 17-18 pkt

DB - 15-16 pkt

DOST+ - 13-14 pkt

DOST - 11-12 pkt

NDST - 0-10 pkt

Zaliczenie przedmiotu jest możliwe pod warunkiem obecności na co najmniej 4 z 5 ćwiczeń (dozwolona jest max jedna nieobecność).

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Pokrzywdzony jako strona procesu karnego - 3 godz.

2. Pokrzywdzony jako świadek w procesie karnym - 3 godz.

3. Kompensata i środki kompensacyjne - 3 godz.

4. Mediacja między pokrzywdzonym i oskarżonym - 3 godz.

5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. oraz Polska Karta Praw Ofiary - 3 godz.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, praca w grupach, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 16:45 - 19:00, sala 313
Marcin Sowała 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.