Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnozowanie stanu psychicznego sprawcy 370-KS2-1DSP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A).

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG1 - pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej — sposób weryfikacji: zaliczenie końcowe, ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, praca pisemna,

KA7_WG4 - teorie prawne oraz mechanizmy psychospołeczne warunkujące życie człowieka i realizację jego potrzeb, w tym trudności z tym związane — sposób weryfikacji: zaliczenie końcowe, ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, praca pisemna,

KA7_WG5 -w pogłębionym stopniu złożone uwarunkowania o charakterze prawno-społeczno-biologicznopsychologicznym zachowań człowieka jako sprawcy i ofiary przestępstwa — sposób weryfikacji: zaliczenie końcowe, ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, praca pisemna,

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UW1 - we właściwy sposób dobierać źródła informacji o prawnych i kryminologicznych aspektach przestępczości — sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, praca pisemna,

KA7_UK1 - komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy specjalistyczne, dotyczące funkcjonowania sektora bezpieczeństwa z wykorzystaniem języka prawniczego — sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, praca pisemna,

KA7_UU2 - samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności w aspekcie interdyscyplinarnym — sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, praca pisemna,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KK1 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, dotyczących prawnych, politycznych, ekonomicznych, psychologicznych i kulturowych przyczyn rozwoju przestępczości lub jej stanu na poziomie krajowym, międzynarodowym — sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, praca pisemna.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest oceną średnią ważoną z pozytywnych ocen cząstkowych za: aktywność podczas zajęć stacjonarnych lub zdalnych (20%), ocena z pracy pisemnej dotyczącej wskazanego przez prowadzącego problemu, przygotowanej grupie 2- lub 3-osobowej (40%) oraz ocena z pisemnego zaliczenia (trzy pytania opisowe o różnym stopniu trudności lub testu za pośrednictwem platformy e-learningowej) - 40%.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa.

Zakres tematów:

I. Ekspertyza psychologiczna

1. Specyfika pracy biegłego psychologa

a. Przedmiot psychologii sądowej. Zakres kompetencji biegłego psychologa

b. Warunki przeprowadzania badań i opracowywania opinii psychologicznej

c. Problemy etyczne

d. Diagnoza psychologiczna

2. Przedmiot i zakres ekspertyzy psychologicznej

a. Sprawy karne

b. Sprawy dotyczące dziecka i rodziny

3. Wybrane problemy szczegółowe

II. Ekspertyza psychiatryczna

1. Przedmiot i zakres ekspertyzy psychiatrycznej

2. Badanie sądowo-psychiatryczne

3. Ocena dowodu z ekspertyzy psychiatrycznej

4. Badania pomocnicze w ekspertyzie psychiatrycznej

5. Błąd w ekspertyzie

6. Najczęstsze trudności w opiniowaniu

7. Ekspertyza psychiatryczna a zasada tajemnicy lekarskiej

8. Szczegółowe zagadnienia ekspertyzy w sprawach karnych

Tematy prac pisemnych:

Diagnozowanie uzależnienia od alkoholu

Diagnozowanie uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Diagnozowanie innych form uzależnienia

Diagnozowanie związanych ze stresem (PTSD)

Diagnozowanie zaburzeń nastroju

Diagnozowanie zaburzeń dysocjacyjnych

Diagnozowanie zaburzeń kontroli impulsów (piromania)

Diagnozowanie parafilii

Diagnozowanie zaburzeń związanych z ciążą, porodem i połogiem

Diagnozowanie zaburzeń lękowych

Diagnozowanie zaburzeń osobowości obsesyjno-kompulsywnych

Diagnozowanie zaburzeń osobowości paranoicznych

Diagnozowanie zaburzeń osobowości schizoidalnych

Diagnozowanie zaburzeń osobowości schizotypowych

Diagnozowanie zaburzeń osobowości antyspołecznych

Diagnozowanie zaburzeń osobowości z pogranicza

Metody dydaktyczne:

Podczas zajęć wykorzystana zostanie metoda wykładu klasycznego w sali, konsultacje, zajęcia zdalne asynchroniczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 214
każda środa, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Wojciech Filipkowski 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.