Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne 370-PN5-2PKA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 48
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2021.

A. Grześkowiak, K. Wiak, Prawo karne, Warszawa 2020.

W. Filipkowski, E. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, G. B. Szczygieł, E. Zatyka, Przewodnik po prawie karnym, Warszawa 2016.

J. Warylewski, Prawo karne, Część ogólna, Warszawa 2020.

A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne,; Warszawa 2019.

T. Dukiet-Nagórska, O. Sitarz (red.), Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa 2020.

M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2021.

R. A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.

J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 2021.

V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.

M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2021.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG3 ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap)

KA7_WK2 zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap)

KA7_WK4 zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap)

KA7_WG6 ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap)

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA7_UW1 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap)

KA7_UW3 umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap)

KA7_UO1 sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap)

Komptetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA7_KR1 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin dwuetapowy

Etap I:

- test składający się z co najmniej 40 pytań (40 pkt) oraz co najmniej 3 kazusów ( 3 x 20 pkt = 60 pkt);

- za część pisemną student może uzyskać maksymalnie 100 pkt;

- uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia na tym etapie stanowi warunek konieczny dla dopuszczenia studenta do etapu II;

- niedopuszczenie lub nieprzystąpienie przez studenta do etapu II skutkuje końcową oceną niedostateczną za dane podejście

Etap II:

egzamin ustny - odpowiedzi na pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości wcześniej. Liczba pytań wynosi 4 (2 pytania z części ogólnej i 2 pytania z części szczególnej prawa karnego materialnego). Za część ustną student może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Końcowy wynik punktowy stanowi sumę punktów uzyskanych na etapie I (pisemnym) i etapie II (ustnym). Ogółem to maksymalnie 200 pkt.

Skala ocen końcowych:

0-101 pkt – ocena niedostateczna;

102-122 pkt – ocena dostateczna;

123-142 pkt – ocena dostateczna z plusem;

143-162 pkt – ocena dobra;

163-182 pkt – ocena dobra z plusem;

183-200 pkt – ocena bardzo dobra.

Poprawne wykonanie co najmniej 95% zadań e-learningowych w ramach wykładów podnosi pozytywną ocenę końcową o 0,5 stopnia.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.”

Zakres tematów:

Zakres tematów:

Część ogólna prawa karnego:

I.

Pojęcie i rodzaje prawa karnego.

Prawo karne na tle innych gałęzi prawa i dyscyplin naukowych.

Szczególne cechy i funkcje prawa karnego.

Źródła prawa karnego.

Wykładnia przepisów prawa karnego.

Zasady prawa karnego.

Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego.

Zagadnienia kryminalizacji.

II.

Zasady obowiązywania ustawy karnej.

Miejsce popełnienia przestępstwa.

Czas popełnienia przestępstwa.

Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą.

III.

Czyn.

Społeczna szkodliwość czynu.

Przestępstwo (podział przestępstw).

Wina.

IV.

Ustawowe znamiona przestępstwa.

Podmiot przestępstwa (nieletni; młodociany; funkcjonariusz publiczny).

Przestępstwa powszechne i przestępstwa indywidualne.

Przedmiot ochrony (zamachu) przestępstwa.

Strona przedmiotowa (działanie i zaniechanie; reguły ostrożności; skutek, następstwo; związek przyczynowy; przestępstwo z narażenia).

Strona podmiotowa.

IV.

Okoliczności wyłączające winę.

V.

Okoliczności wyłączające bezprawność czynu.

VI.

Formy stadialne przestępstwa (przygotowanie; usiłowanie; dokonanie).

VII.

Formy zjawiskowe przestępstwa (podżeganie; pomocnictwo; odpowiedzialność podżegacza i pomocnika; sprawstwo i współsprawstwo; sprawstwo kierownicze i polecające).

VIII.

Realny zbieg przestępstw.

Zbieg przestępstw pozorny.

Ciąg przestępstw.

Przestępstwo trwałe.

IX.

Zbieg przepisów ustawy.

X.

Kary (system kar; kara grzywny; kara ograniczenia wolności; kara pozbawienia wolności; kara 25 lat pozbawienia wolności; kara dożywotniego pozbawienia wolności).

XI.

Środki karne.

XII.

Przepadek i środki kompensacyjne.

XIII.

Dyrektywy wymiaru kary.

XIV.

Nadzwyczajne złagodzenie kary.

Zmiana kary orzeczonej.

Obostrzenie kary.

Zaniechanie ukarania sprawcy.

XV.

Instytucje związane z poddaniem sprawcy próbie (warunkowe umorzenie postępowania; warunkowe zawieszenie wykonania kary; warunkowe zwolnienie).

XVI.

Recydywa.

XVII.

Kara łączna.

XVIII.

Środki zabezpieczające.

XIX.

Przedawnienie.

Zatarcie skazania.

XX. Część szczególna prawa karnego - analiza znamion wybranych przestępstw, m.in. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwa przeciwko mieniu.

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny z prezentacją (w sali, zdalnie synchronicznie), zajęcia zdalne asynchroniczne, analiza przepisów, rozwiązywanie kazusów, rozwiązywanie testów, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 17:00 - 19:00, sala 311
co druga sobota (parzyste), 17:00 - 19:00, sala e-learning
Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Wojciech Filipkowski, Ewa Guzik-Makaruk, Katarzyna Laskowska, Ewelina Wojewoda 33/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)