Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansów publicznych 370-PN5-3PFP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 42
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

Ruśkowski E. (red.), System prawa finansowego. Tom II. Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Warszawa 2017.

Ruśkowski E., Salachna J. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe) - KA7_WG4, sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin: pisemny obowiązkowy I etap i ustny nieobowiązkowy II etap;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - KA7_WK3, sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin: pisemny obowiązkowy I etap i ustny nieobowiązkowy II etap;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - KA7_UW1, sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin: pisemny obowiązkowy I etap i ustny nieobowiązkowy II etap;

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa - KA7_UW3, sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin: pisemny obowiązkowy I etap i ustny nieobowiązkowy II etap;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - KA7_KO1, sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin: pisemny obowiązkowy I etap i ustny nieobowiązkowy II etap;

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2, sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin: pisemny obowiązkowy I etap i ustny nieobowiązkowy II etap;

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin - w formie testu (I etap) i ustny (II etap).

Etap I - pisemny: czas trwania: 60 minut, rozwiązanie testu składającego się z co najmniej 40-u pytań. Łącznie do uzyskania 40 punktów

Etap II – ustny, nieobowiązkowy – odpowiedź na 4 pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości wcześniej. Za każdą odpowiedź można uzyskać max. 10 pkt

Można uzyskać do 40 punktów za realizację zadań e-learningowych i za aktywność w ramach zajęć.

Skala ocen pozytywnych:

90-120 bdb

70-89 db+

60-69 db

50-59 dst+

40-49 dst

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Skala ocen od 2 do 5

Zakres tematów:

Finanse publiczne a finanse niepubliczne. Pojęcia finansów publicznych i prawa finansowego. Liczba godzin: 1

Wpływ Unii Europejskiej na finanse publiczne krajów członkowskich.

Liczba godzin: 2

Źródła prawa finansowego. Szczególna rola Konstytucji.

Liczba godzin: 1

Zasady tworzenia prawa finansowego i podstawowe błędy w tym zakresie.

Problemy stosowania i wykładni prawa finansowego.

Liczba godzin: 2

Organizacja sektora finansów publicznych (zakres podmiotowy i przedmiotowy), formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych.

Liczba godzin 6

Prawo budżetowe państwa (pojęcie budżetu państwa, jego funkcje i rodzaje, zasady budżetowe, WPFP, procedura budżetowa, wykonanie budżetu).

Liczba godzin 5

Prawo budżetowe jednostek samorządu terytorialnego (struktura wewnętrzna i zewnętrzna budżetów samorządowych, zasady opracowywania, uchwalania i wykonania budżetów j.s.t., rola rio).

Liczba godzin 5

Deficyt budżetowy i dług publiczny

Liczba godzin 5

Nadzór i kontrola w finansach publicznych.

Liczba godzin: 10

Odpowiedzialność w prawie finansowym.

Liczba godzin: 3

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów interaktywnych (w tym również wykładów synchronicznych), co determinuje wykorzystywane metody dydaktyczne. Studenci są zachęcani do aktywnego udziału w wykładzie (zadawania pytań, przedstawiania swoich opinii i spostrzeżeń, wypowiadania się na dany temat, odpowiadania na pytania prowadzącego).

zajęcia prowadzone w formie asynchronicznej

konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 15:00 - 17:30, sala 312
co druga niedziela (parzyste), 12:30 - 14:50, sala e-learning
co druga sobota (parzyste), 17:35 - 20:15, sala 312
co druga sobota (parzyste), 12:30 - 14:50, sala 312
Piotr Woltanowski 44/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)