Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo podatkowe 370-PN5-3PPE
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 42
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Rok akad. 2021/2022

literatura podstawowa:

P. Smoleń (red.), W. Wójtowicz (red.) Prawo podatkowe, Warszawa 2021

R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2021

literatura uzupełniająca:

R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017

L. Etel (red.) Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2021

Rok akad. 2020/2021

literatura podstawowa:

P. Smoleń (red.) Prawo podatkowe, Warszawa 2019

R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2019

literatura uzupełniająca:

R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017

L. Etel (red.) Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2019

Efekty uczenia się:

Wiedza

1.Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe) - K_W04

2. Student zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin praw - K_W08

3. Student ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku prawo - K_W14

Umiejętności

1. Student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa - K_U03

Kompetencje społeczne

1.Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - K_K03

2. Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - K_K07

Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta: Egzamin pisemny z przedmiotu obejmujący weryfikację zakładanych efektów uczenia się, przeprowadzany w formie testu (jednokrotnego wyboru) zawierającego pytania zamknięte oraz otwarte, służącego sprawdzeniu wiedzy, umiejętności. Warunkiem podejścia do testu jest uzyskanie przynajmniej 50 z możliwych 60 pkt z testów rozwiązywanych w ramach e-learningu.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest realizowany jest w 50% w formie stacjonarnej i 50% w formie e-learningu.

Warunkiem podejścia do egzaminu końcowego jest uprzednie zaliczenie materiału udostępnionego w ramach e-learningu (udzielenie przynajmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe).

Egzamin pisemny ma formę testu składającego się z 20 pytań [do uzyskania oceny pozytywnej wymagane jest uzyskanie 11 punktów]. Materiał na egzamin obejmuje zagadnienia omawiane na wykładzie.

Skala ocen pozytywnych:

11-12pkt. - dost

13-14pkt. - dost+

15-16pkt. - db

17-18pkt. - db+

19-20pkt. - bdb

Zakres tematów:

- zagadnienia organizacyjne:

- podstawowe pojęcia z zakresu prawa podatkowego (podatek, podatnik, płatnik, inkasent, obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe)

- elementy konstrukcji podatku (charakterystyka)

- zakres przedmiotowy Ordynacji podatkowej

- obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe

- powstawanie zobowiązań podatkowych

- decyzje ustalające i określające wysokość zobowiązania podatkowego

- interpretacje ogólne i indywidualne przepisów prawa podatkowego

- odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta

- organy podatkowe i ich właściwość

- sposoby wygasania zobowiązań podatkowych

- terminy płatności podatku, zaległość podatkowa

- odsetki za zwłokę, opłata prolongacyjna

- ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

- nadpłata

- odpowiedzialność solidarna w prawie podatkowym

- odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika

- zasady ogólne postępowania podatkowego

- pojęcie postępowania podatkowego

- rodzaje procedur podatkowych

- uczestnicy postępowania podatkowego

- wszczęcie postępowania podatkowego

- wymogi formalne podania i sposób procedowania z podaniami

- formy rozstrzygnięć organów podatkowych

- zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżania rozstrzygnięć organów podatkowych

Metody dydaktyczne:

wykład (w sali i zdalny - synchroniczny), konsultacje, zajęcia zdalne asynchroniczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 17:35 - 20:15, sala 312
Grzegorz Liszewski 44/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.