Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo handlowe 370-PN5-4PH
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Andrzej Kidyba, Prawo handlowe, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2019

2. T. Mróz, S. Stec (red.), Prawo gospodarcze prywatne, C.H. Beck,

Warszawa 2019

3. J. Mojak, Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Warszawa 2006r.

4. A. Koch, J. Napierała, Umowy w obrocie gospodarczym, Zakamycze 2006 r.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Włodyka (red.), Prawo papierów wartościowych, C.H. Beck Warszawa 2003

2. S. Pszczółka, M. Skrodzka, K. Skrodzki, M. Zaremba, Prawo gospodarcze prywatne, testy, kazusy, tablice, C.H. Beck Warszawa 2015.

3. M. Skrodzka, K. Skrodzka, M. Zaremba, Prawo papierów wartościowych. Testy. Kazusy. Tablice, C.H. Beck, Warszawa 2012.

4. S. Włodyka, Prawo umów handlowych, Warszawa 2006 r.

5. S. Włodyka, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2007 r.

6. A. Kidyba, Meritum. Prawo spółek, Warszawa 2013 r.

7. E. Gniewek, Podstawy prawa cywilnego i handlowego, Warszawa 2002r.

Efekty uczenia się:

K_W04 ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe), sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

K_W05 ma wiedzę na temat stosunków prawnych zatrudnienia i prawa socjalnego, sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

K_W08 zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa, sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

K_W14 ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku prawo, sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa, sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

K_U03 umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa, sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

K_U05 Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa, sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

K_U11 Dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi, sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

K_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin składa się z dwóch części:

a) pisemnej w formie testu składającego się z 40 pytań jednokrotnego wyboru (jedna prawidłowa odpowiedź) oraz kazusu. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Za tę część Student może uzyskać do 45 punktów.

b) ustnej, która składa się z trzech pytań otwartych. Do ustnej części mogą przystąpić wyłącznie Studenci, którzy uzyskali co najmniej 26 punktów z egzaminu pisemnego.

Lista pytań na egzamin ustny, z której 3 pytania wybiera i zadaje wykładowca:

1. Zasady prawa handlowego.

2. Zasady prawa firmowego.

3. Pełnomocnictwo i jego gospodarcze znaczenie.

4. Prokura i jej gospodarcze znaczenie.

5. Zasady, funkcje i charakter wpisu – CEIDG.

6. Zasady, funkcje i charakter wpisu – KRS.

7. Formy organizacyjno – prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

8. Prowadzenie spraw, reprezentacja i nadzór nad działalnością spółki w spółkach osobowych.

9. Wykonywanie władzy w spółkach prawa handlowego.

10. Prowadzenie spraw, reprezentacja i nadzór nad działalnością spółki w spółkach kapitałowych.

11. Ważność czynności prawnych w spółkach kapitałowych.

12. Łączenie, podział, przekształcenie spółek prawa handlowego.

13. Zasady funkcjonowania spółki cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia spraw, reprezentacji i odpowiedzialności za zobowiązania.

14. Zasady funkcjonowania spółki jawnej ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia spraw, reprezentacji i odpowiedzialności za zobowiązania.

15. Zasady funkcjonowania spółki partnerskiej ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia spraw, reprezentacji i odpowiedzialności za zobowiązania.

16. Zasady funkcjonowania spółki komandytowej ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia spraw, reprezentacji i odpowiedzialności za zobowiązania.

17. Zasady funkcjonowania spółki komandytowo - akcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia spraw, reprezentacji i odpowiedzialności za zobowiązania.

18. Komplementariusz a komandytariusz i akcjonariusz – status w spółkach, rola, zakres odpowiedzialności.

19. Spółka w organizacji – cel, rola w obrocie gospodarczym, zasady funkcjonowania.

20. Prawa i obowiązki wspólników spółki z o.o.

21. Teoria organów.

22. Rola i kompetencje organów w spółce z o.o.

23. Zasady funkcjonowania spółki z o.o. ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za zobowiązania.

24. Zmiany kapitałowe w spółce z o.o.

25. Zaskarżanie uchwał w spółce z o.o.

26. Zasady funkcjonowania prostej spółki akcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia spraw, reprezentacji i odpowiedzialności za zobowiązania.

27. Powstanie spółki akcyjnej.

28. Rola i kompetencje organów w spółce akcyjnej.

29. Zasady funkcjonowania spółki akcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za zobowiązania.

30. Zmiany kapitałowe w spółce akcyjnej.

31. Zaskarżanie uchwał w spółce akcyjnej.

32. Charakter prawny papierów wartościowych i ich rodzaje.

33. Weksel trasowany a weksel własny.

34. Wykonywanie praw z weksla.

35. Czek jako papier wartościowy.

36. Obligacja jako papier wartościowy.

37. Akcja jako papier wartościowy.

38. Charakter prawny umów handlowych i ich rodzaje.

39. Wybrane umowy handlowe z Kodeksu cywilnego – strony, przedmiot, przykładowe postanowienia umowne:

a) Umowa o dzieło,

b) Umowa o roboty budowlane,

c) Kontraktacja,

d) Dostawa,

e) Najem lokalu,

f) Umowa leasingu,

g) Umowa agencyjna,

h) Umowa komisu,

i) Umowa przewozu,

j) Umowa rachunku bankowego,

k) Umowa spedycji,

l) Umowa składu.

40. Cechy umów handlowych.

41. Umowy handlowe nienazwane – znaczenie gospodarcze, charakter prawny, cechy, sposób tworzenia, przykłady.

42. Europejskie Zgrupowanie Interesów gospodarczych – zasady funkcjonowania, cel gospodarczy.

43. Spółka europejska – zasady funkcjonowania, cel gospodarczy.

44. Fundacja – zasady funkcjonowania, cel gospodarczy, rodzaje.

45. Stowarzyszenie – zasady funkcjonowania, cel gospodarczy, rodzaje.

Skala ocen:

0 - 25 - ndst

26 - 35 - dst

36 - dst+

37 - 44 - db

45 - db+

46 - 50 - bdb

Zakres tematów:

Podczas zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Systematyka i źródła prawa handlowego.

2. Zasady prawa handlowego i firmowego.

3. Pełnomocnictwo i prokura.

4. Rejestry przedsiębiorców w Polsce.

5. Spółka cywilna.

6. Spółka jawna.

7. Spółka partnerska.

8. Spółka komandytowa.

9. Spółka komandytowo - akcyjna.

10. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

11. Prosta spółka akcyjna.

12. Spółka akcyjna.

13. Przekaz.

14. Charakter prawny papierów wartościowych i ich rodzaje.

15. Charakter prawny umów handlowych i ich rodzaje.

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 10:00 - 11:30, sala 215
co druga niedziela (parzyste), 10:00 - 11:30, sala e-learning
Renata Tanajewska 36/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)