Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PN5-4PH
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty ogólne kierunkowe
Pr. Niestac. 4 rok sem. ZIMOWY
Pr. Niestac. 4rok sem. LETNI
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z prawem handlowym, w szczególności z zasadami i źródłami prawa handlowego, definicjami z zakresu prawa handlowego, zasadami powoływania, funkcjonowania i rozwiązywania spółek prawa handlowego, rodzajami papierów wartościowych oraz typami umów handlowych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - kierunkowe.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VII/VIII.

Wymagania wstępne - wiedza z zakresu prawa cywilnego, w szczególności części ogólnej i zobowiązań.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 48 godzin wykładu (w tym 16 godz. zdalnych synchronicznych i 8 godz. zdalne asynchroniczne).

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje, e-learning.

Punkty ECTS - 9.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 48 godz. (w tym 16 godz. zdalnych synchronicznych i 8 godz. zdalne asynchroniczne), przygotowanie do zajęć i egzaminu 104,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 71,5 godz., egzamin 1 godz. Razem: 225 godzin, co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godzin, co odpowiada 4,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godz., co odpowiada 4,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Andrzej Kidyba, Prawo handlowe, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2019

2. A. Malarewicz - Jakubów (red.), Prawo handlowe. Zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer, Warszawa 2023

3. J. Mojak, Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Warszawa 2006r.

4. A. Koch, J. Napierała, Umowy w obrocie gospodarczym, Zakamycze 2006 r.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Włodyka (red.), Prawo papierów wartościowych, C.H. Beck Warszawa 2003

2. S. Włodyka, Prawo umów handlowych, Warszawa 2006 r.

3. S. Włodyka, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2007 r.

4. A. Kidyba, Meritum. Prawo spółek, Warszawa 2013 r.

5. E. Gniewek, Podstawy prawa cywilnego i handlowego, Warszawa 2002r.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

KA7_WG4 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa

publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze,

handlowe)

KA7_WK1 - ma wiedzę na temat stosunków prawnych zatrudnienia

i prawa socjalnego

KA7_WK3 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych

dyscyplin prawa

KA7_WK8 - ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia

i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości,

wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin

naukowych, właściwych dla kierunku prawo

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

KA7_UW1 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia

określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy

tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

KA7_UW3 - umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych

dziedzin prawa

KA7_UO1 - sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa,

wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa

do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów;

w zależności od własnych zainteresowań (wybranych

przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone

umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów

praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

KA7_UU2 - dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi

zjawiskami kulturowymi i społecznymi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

KA7_KK1 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji

określonego przez siebie lub innych zadania

KA7_KR2 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane

z wykonywaniem zawodu

KA7_KO3 - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin składa się z dwóch części:

a) pisemnej w formie testu składającego się z 40 pytań jednokrotnego wyboru (jedna prawidłowa odpowiedź) oraz kazusu. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Za tę część Student może uzyskać do 30 punktów.

b) ustnej, która składa się z trzech pytań otwartych. Do ustnej części mogą przystąpić wyłącznie Studenci, którzy uzyskali co najmniej 21 punktów z egzaminu pisemnego. Za tę część Student może uzyskać do 20 punktów.

Następnie punkty z części pisemnej i ustnej są dodawane, a otrzymany wynik dzielony przez dwa. Iloraz stanowi podstawę do wystawienia oceny końcowej.

Lista pytań na egzamin ustny, z której 2 pytania wybiera i zadaje wykładowca:

1. Zasady prawa handlowego.

2. Zasady prawa firmowego.

3. Pełnomocnictwo i jego gospodarcze znaczenie.

4. Prokura i jej gospodarcze znaczenie.

5. Zasady, funkcje i charakter wpisu – CEIDG.

6. Zasady, funkcje i charakter wpisu – KRS.

7. Formy organizacyjno – prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

8. Prowadzenie spraw, reprezentacja i nadzór nad działalnością spółki w spółkach osobowych.

9. Wykonywanie władzy w spółkach prawa handlowego.

10. Prowadzenie spraw, reprezentacja i nadzór nad działalnością spółki w spółkach kapitałowych.

11. Ważność czynności prawnych w spółkach kapitałowych.

12. Łączenie, podział, przekształcenie spółek prawa handlowego.

13. Zasady funkcjonowania spółki cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia spraw, reprezentacji i odpowiedzialności za zobowiązania.

14. Zasady funkcjonowania spółki jawnej ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia spraw, reprezentacji i odpowiedzialności za zobowiązania.

15. Zasady funkcjonowania spółki partnerskiej ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia spraw, reprezentacji i odpowiedzialności za zobowiązania.

16. Zasady funkcjonowania spółki komandytowej ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia spraw, reprezentacji i odpowiedzialności za zobowiązania.

17. Zasady funkcjonowania spółki komandytowo - akcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia spraw, reprezentacji i odpowiedzialności za zobowiązania.

18. Komplementariusz a komandytariusz i akcjonariusz – status w spółkach, rola, zakres odpowiedzialności.

19. Spółka w organizacji – cel, rola w obrocie gospodarczym, zasady funkcjonowania.

20. Prawa i obowiązki wspólników spółki z o.o.

21. Teoria organów.

22. Rola i kompetencje organów w spółce z o.o.

23. Zasady funkcjonowania spółki z o.o. ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za zobowiązania.

24. Zmiany kapitałowe w spółce z o.o.

25. Zaskarżanie uchwał w spółce z o.o.

26. Zasady funkcjonowania prostej spółki akcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia spraw, reprezentacji i odpowiedzialności za zobowiązania.

27. Powstanie spółki akcyjnej.

28. Rola i kompetencje organów w spółce akcyjnej.

29. Zasady funkcjonowania spółki akcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za zobowiązania.

30. Zmiany kapitałowe w spółce akcyjnej.

31. Zaskarżanie uchwał w spółce akcyjnej.

32. Charakter prawny papierów wartościowych i ich rodzaje.

33. Weksel trasowany a weksel własny.

34. Wykonywanie praw z weksla.

35. Czek jako papier wartościowy.

36. Obligacja jako papier wartościowy.

37. Akcja jako papier wartościowy.

38. Charakter prawny umów handlowych i ich rodzaje.

39. Wybrane umowy handlowe z Kodeksu cywilnego – strony, przedmiot, przykładowe postanowienia umowne:

a) Umowa o dzieło,

b) Umowa o roboty budowlane,

c) Kontraktacja,

d) Dostawa,

e) Najem lokalu,

f) Umowa leasingu,

g) Umowa agencyjna,

h) Umowa komisu,

i) Umowa przewozu,

j) Umowa rachunku bankowego,

k) Umowa spedycji,

l) Umowa składu.

40. Cechy umów handlowych.

41. Umowy handlowe nienazwane – znaczenie gospodarcze, charakter prawny, cechy, sposób tworzenia, przykłady.

42. Europejskie Zgrupowanie Interesów gospodarczych – zasady funkcjonowania, cel gospodarczy.

43. Spółka europejska – zasady funkcjonowania, cel gospodarczy.

44. Fundacja – zasady funkcjonowania, cel gospodarczy, rodzaje.

45. Stowarzyszenie – zasady funkcjonowania, cel gospodarczy, rodzaje.

Skala ocen:

0 - 25 - ndst

26 - 35 - dst

36 - dst+

37 - 44 - db

45 - db+

46 - 50 - bdb

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Tanajewska
Prowadzący grup: Renata Tanajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Tanajewska
Prowadzący grup: Renata Tanajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Czaplicki
Prowadzący grup: Paweł Czaplicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)