Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PN5-4PH Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty ogólne kierunkowe
Pr. Niestac. 4 rok sem. ZIMOWY
Pr. Niestac. 4rok sem. LETNI
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 9.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z prawem handlowym, w szczególności z zasadami i źródłami prawa handlowego, definicjami z zakresu prawa handlowego, zasadami powoływania, funkcjonowania i rozwiązywania spółek prawa handlowego, rodzajami papierów wartościowych oraz typami umów handlowych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - kierunkowe.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VII/VIII.

Wymagania wstępne - wiedza z zakresu prawa cywilnego, w szczególności części ogólnej i zobowiązań.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 40 godzin wykładu (w tym 12 godz. zdalnych synchronicznych i 8 godz. zdalne asynchroniczne).

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje, e-learning.

Punkty ECTS - 10.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 40 godz. (w tym 12 godz. zdalnych synchronicznych i 8 godz. zdalne asynchroniczne), przygotowanie do zajęć i egzaminu 117 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 92 godz., egzamin 1 godz. Razem: 250 godzin, co odpowiada 10 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godzin, co odpowiada 5,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godz., co odpowiada 5,0 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Andrzej Kidyba, Prawo handlowe, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2019

2. T. Mróz, S. Stec (red.), Prawo gospodarcze prywatne, C.H. Beck,

Warszawa 2019

3. J. Mojak, Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Warszawa 2006r.

4. A. Koch, J. Napierała, Umowy w obrocie gospodarczym, Zakamycze 2006 r.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Włodyka (red.), Prawo papierów wartościowych, C.H. Beck Warszawa 2003

2. S. Pszczółka, M. Skrodzka, K. Skrodzki, M. Zaremba, Prawo gospodarcze prywatne, testy, kazusy, tablice, C.H. Beck Warszawa 2015.

3. M. Skrodzka, K. Skrodzka, M. Zaremba, Prawo papierów wartościowych. Testy. Kazusy. Tablice, C.H. Beck, Warszawa 2012.

4. S. Włodyka, Prawo umów handlowych, Warszawa 2006 r.

5. S. Włodyka, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2007 r.

6. A. Kidyba, Meritum. Prawo spółek, Warszawa 2013 r.

7. E. Gniewek, Podstawy prawa cywilnego i handlowego, Warszawa 2002r.

Efekty uczenia się:

K_W04 ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe)

K_W05 ma wiedzę na temat stosunków prawnych zatrudnienia i prawa socjalnego

K_W08 zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

K_W14 ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziadzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku prawo

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

K_U03 umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa

K_U05 Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

K_U11 Dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin składa się z dwóch części:

a) pisemnej w formie testu składającego się z 40 pytań jednokrotnego wyboru (jedna prawidłowa odpowiedź) oraz kazusu. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Za tę część Student może uzyskać do 45 punktów.

b) ustnej, która składa się z trzech pytań otwartych. Do ustnej części mogą przystąpić wyłącznie Studenci, którzy uzyskali co najmniej 26 punktów z egzaminu pisemnego.

Lista pytań na egzamin ustny, z której 3 pytania wybiera i zadaje wykładowca:

1. Zasady prawa handlowego.

2. Zasady prawa firmowego.

3. Pełnomocnictwo i jego gospodarcze znaczenie.

4. Prokura i jej gospodarcze znaczenie.

5. Zasady, funkcje i charakter wpisu – CEIDG.

6. Zasady, funkcje i charakter wpisu – KRS.

7. Formy organizacyjno – prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

8. Prowadzenie spraw, reprezentacja i nadzór nad działalnością spółki w spółkach osobowych.

9. Wykonywanie władzy w spółkach prawa handlowego.

10. Prowadzenie spraw, reprezentacja i nadzór nad działalnością spółki w spółkach kapitałowych.

11. Ważność czynności prawnych w spółkach kapitałowych.

12. Łączenie, podział, przekształcenie spółek prawa handlowego.

13. Zasady funkcjonowania spółki cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia spraw, reprezentacji i odpowiedzialności za zobowiązania.

14. Zasady funkcjonowania spółki jawnej ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia spraw, reprezentacji i odpowiedzialności za zobowiązania.

15. Zasady funkcjonowania spółki partnerskiej ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia spraw, reprezentacji i odpowiedzialności za zobowiązania.

16. Zasady funkcjonowania spółki komandytowej ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia spraw, reprezentacji i odpowiedzialności za zobowiązania.

17. Zasady funkcjonowania spółki komandytowo - akcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia spraw, reprezentacji i odpowiedzialności za zobowiązania.

18. Komplementariusz a komandytariusz i akcjonariusz – status w spółkach, rola, zakres odpowiedzialności.

19. Spółka w organizacji – cel, rola w obrocie gospodarczym, zasady funkcjonowania.

20. Prawa i obowiązki wspólników spółki z o.o.

21. Teoria organów.

22. Rola i kompetencje organów w spółce z o.o.

23. Zasady funkcjonowania spółki z o.o. ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za zobowiązania.

24. Zmiany kapitałowe w spółce z o.o.

25. Zaskarżanie uchwał w spółce z o.o.

26. Zasady funkcjonowania prostej spółki akcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia spraw, reprezentacji i odpowiedzialności za zobowiązania.

27. Powstanie spółki akcyjnej.

28. Rola i kompetencje organów w spółce akcyjnej.

29. Zasady funkcjonowania spółki akcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za zobowiązania.

30. Zmiany kapitałowe w spółce akcyjnej.

31. Zaskarżanie uchwał w spółce akcyjnej.

32. Charakter prawny papierów wartościowych i ich rodzaje.

33. Weksel trasowany a weksel własny.

34. Wykonywanie praw z weksla.

35. Czek jako papier wartościowy.

36. Obligacja jako papier wartościowy.

37. Akcja jako papier wartościowy.

38. Charakter prawny umów handlowych i ich rodzaje.

39. Wybrane umowy handlowe z Kodeksu cywilnego – strony, przedmiot, przykładowe postanowienia umowne:

a) Umowa o dzieło,

b) Umowa o roboty budowlane,

c) Kontraktacja,

d) Dostawa,

e) Najem lokalu,

f) Umowa leasingu,

g) Umowa agencyjna,

h) Umowa komisu,

i) Umowa przewozu,

j) Umowa rachunku bankowego,

k) Umowa spedycji,

l) Umowa składu.

40. Cechy umów handlowych.

41. Umowy handlowe nienazwane – znaczenie gospodarcze, charakter prawny, cechy, sposób tworzenia, przykłady.

42. Europejskie Zgrupowanie Interesów gospodarczych – zasady funkcjonowania, cel gospodarczy.

43. Spółka europejska – zasady funkcjonowania, cel gospodarczy.

44. Fundacja – zasady funkcjonowania, cel gospodarczy, rodzaje.

45. Stowarzyszenie – zasady funkcjonowania, cel gospodarczy, rodzaje.

Skala ocen:

0 - 25 - ndst

26 - 35 - dst

36 - dst+

37 - 44 - db

45 - db+

46 - 50 - bdb

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Tanajewska
Prowadzący grup: Renata Tanajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Tanajewska
Prowadzący grup: Renata Tanajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Tanajewska
Prowadzący grup: Renata Tanajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.