Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo wykroczeń 370-PN5-4PSPEF
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń, Warszawa 2012.

A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2012.

Prawo wykroczeń. Repetytorium, U. Łabuz (red.), Warszawa 2008.

M. Błaszczyk, A. Zientara, Prawo wykroczeń. Diagramy, Warszawa 2015.

R. Krajewski, Prawo wykroczeń w kazusach, Bydgoszcz 2015.

O. Sitarz, Materialne prawo wykroczeń : część ogólna, warszawa 2015.

A. Marek, A. Marek-Ossowska Prawo wykroczeń : (materialne i procesowe), Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz

procedur sądowych i administracyjnych - sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - sposób weryfikacji:ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

Umiejętności

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi

normami w ramach określonej dziedziny prawa - sposób weryfikacji:ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

K_U05 - Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego

rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada

rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - sposób

weryfikacji:ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

Kompetencje

K_K06 - potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu przedstawia się w sposób następujący:

Etap I - pisemny: czas trwania: 40 minut, rozwiązanie testu składającego się z 40-u pytań (łącznie 40 pkt) oraz rozwiązanie 3-ch kazusów (łącznie 15 pkt). Uzyskanie co najmniej 51% (tj. 53 punktów) możliwych do zdobycia na tym etapie stanowi warunek konieczny dla dopuszczenia studenta do etapu II.

Niedopuszczenie lub nieprzystąpienie przez studenta do etapu II skutkuje końcową oceną niedostateczną za dane podejście.

Etap II – ustny – odpowiedź na 3 pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości wcześniej. Za każdą odpowiedź można uzyskać max. 5 pkt. Łącznie 15 pkt.

Do zaliczenia końcowego konieczne jest uzyskanie co najmniej 8 pkt. na II etapie zaliczenia. Skala ocen pozytywnych:

8 – 9 pkt ocena 3

10 pkt ocena 3+

11 – 12 pkt ocena 4

13 pkt ocena 4+

14 – 15 ocena 5

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego ćwiczeń (egzaminu) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.”

Zakres tematów:

1. Podstawowe założenia odpowiedzialności za wykroczenia. Struktura wykroczenia (czyn, ustawowe znamiona, bezprawność, społeczna

szkodliwość, wina). Niepoczytalność i poczytalność ograniczona.

2. Okoliczności wyłączające winę i bezprawność czynu. Niepoczytalność i poczytalność ograniczona, błąd co do prawa, błąd co do

ustawowych znamion, obrona konieczna, stan wyższej konieczności, zgoda pokrzywdzonego.

3. Formy stadialne i zjawiskowe wykroczeń. Sprawcze formy popełnienia wykroczenia, usiłowanie według kodeksu wykroczeń,

niesprawcze formy popełniania wykroczeń : podżeganie i pomocnictwo.

4. System karania w prawie wykroczeń. System kar w prawie o wykroczeniach: kara grzywny, kara aresztu, kara ograniczenia wolności,

kara nagany, kary a środki karne

5. System środków karnych w prawie wykroczeń. Zakaz prowadzenia pojazdów, przepadek przedmiotów,

6. System środków karnych w prawie wykroczeń. Nawiązka i obowiązek naprawienia szkody, podanie wyroku do publicznej wiadomości.

7. Systematyka części szczególnej kodeksu wykroczeń. Systematyka części szczególnej kodeksu wykroczeń: wybrane wykroczenia z

rozdziału przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, mieniu, osobie i ich ustawowe

znamiona

Metody dydaktyczne:

Klasyczne konwersatorium uzupełniany prezentacjami multimedialnymi, konsultacje. Zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 15:00 - 17:00, sala e-learning
co druga sobota (parzyste), 15:00 - 17:00, sala 313
Andrzej Sakowicz 12/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.