Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rolne 370-PN5-4ROL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa)

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu cywilnego i administracyjnego w wymiarze odnoszącym się do regulacji stosunków prawnych w rolnictwie. Sposób weryfikacji - egzamin ustny lub pisemny, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu.

K_W04 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawa publicznego w zakresie odnoszącym się do regulacji stosunków prawnych w rolnictwie. Sposób weryfikacji - egzamin ustny lub pisemny, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu.

Umiejętności, absolwent:

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach dziedziny prawa rolnego. Sposób weryfikacji - egzamin ustny lub pisemny, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu.

K_U03 - umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rolnego. Sposób weryfikacji - egzamin ustny lub pisemny, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu.

Kompetencje społeczne, absolwent:

K_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. Sposób weryfikacji - egzamin ustny lub pisemny, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

Egzamin pisemny polega na rozwiązaniu testu (jednokrotnego wyboru) składającego się z 10 pytań i udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania opisowe. Egzamin ustny polega na udzieleniu odpowiedzi na 5 pytań opisowych (za każde pytanie możliwe jest do zdobycia 5 pkt; łącznie 25 pkt).

Z egzaminu pisemnego można otrzymać łącznie 25 pkt - w tym 10 za test (po 1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź) oraz 15 pkt z części opisowej (po 5 pkt za każde pytanie).

Skala ocen:

13 - 15 pkt - 3,0

16-18 pkt - 3,5

19 - 21 pkt - 4,0

22 - 23 pkt - 4,5

24 - 25 pkt - 5,0

Prawidłowe wykonanie wszystkich zadań w e-learningu powoduje podwyższenie uzyskanej z egzaminu oceny o pół stopnia.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W razie konieczności przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej, egzamin może mieć formę ustną (udzielenie odpowiedzi na 5 pytań) albo pisemną - test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań).

Zakres tematów:

Pojęcie prawa rolnego. Historyczna ewolucja prawodawstwa prawnorolnego. Prawo rolne a inne dziedziny prawa. Koncepcja własności rolniczej.

Konstytucyjne podstawy ustroju rolnego. Pojęcia podstawowe prawa rolnego: rolnik indywidualny, gospodarstwo rolne, gospodarstwo rodzinne, nieruchomość rolna.

Obrót nieruchomościami rolnymi na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - ogólna charakterystyka, zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie nieruchomości rolnej, prawo pierwokupu i prawo nabycia, obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej, zgoda na zbycie nieruchomości rolnej wydawana przez Dyrektora Generalnego KOWR, sankcje związane z naruszeniem przepisów ustawy

Prawo pierwokupu udziału we współwłasności nieruchomości rolnej. Zasiedzenie nieruchomości rolnej.

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego.

Dzierżawa gruntów rolnych.

Dziedziczenie gospodarstw rolnych.

Obciążenia podatkowe w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem problematyki podatku rolnego.

Ubezpieczenia społeczne w rolnictwie. Ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.

Kontrakty rolne: Umowa z następcą. Umowa o pomocy przy zbiorach. Umowa kontraktacji.

Gospodarowanie nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Pozycja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Ochrona gruntów rolnych. Scalanie i wymiana gruntów.

Charakterystyka Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Płatności do gruntów rolnych. Instrumenty wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Pozycja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny uzupełniany prezentacjami multimedialnymi, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 12:15 - 13:35, sala e-learning
co druga sobota (parzyste), 12:15 - 13:35, sala 313
Rafał Michałowski 38/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.