Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rolne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PN5-4ROL Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo rolne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Pr. Niestac. 4 rok sem. ZIMOWY
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Charakterystyka prawa rolnego jako gałęzi prawa. Przedstawienie podstawowych pojęć prawa rolnego. Zapoznanie studentów z problematyką prawa rolnego w zakresie rozwiązań prywatnoprawnych, w szczególności w zakresie obrotu nieruchomościami sensu largo. Zapoznanie studentów z problematyką prawa rolnego w zakresie rozwiązań publicznoprawnych. Przedstawienie rozwiązań w zakresie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VII.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 24 godziny wykładu (w tym 8 godzin zdalnych synchronicznych i 4 godz. zdalne niesynchroniczne).

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 7.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 24 godz., w tym w tym 8 godzin zdalnych synchronicznych i 4 godz. zdalne niesynchroniczne, przygotowanie do zajęć i egzaminu 87,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 61,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 175 godzin, co odpowiada 7 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godzin, co odpowiada 3,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godz., co odpowiada 3,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Prawo rolne, red. P. Czechowski, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca:

1. Instytucje prawa rolnego, red. M. Korzycka, Warszawa 2019

2. J. Bieluk, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2019

3. P. Blajer, W. Gonet, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2020

4. T. Czech, Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2020

5. Bieluk, D. Łobos-Kotowska, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu cywilnego i administracyjnego w wymiarze odnoszącym się do regulacji stosunków prawnych w rolnictwie.

K_W04 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawa publicznego w zakresie odnoszącym się do regulacji stosunków prawnych w rolnictwie.

Umiejętności, absolwent:

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach dziedziny prawa rolnego.

K_U03 umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rolnego.

Kompetencje społeczne, absolwent:

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

Egzamin pisemny polega na rozwiązaniu testu (jednokrotnego wyboru) składającego się z 10 pytań i udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania opisowe. Egzamin ustny polega na udzieleniu odpowiedzi na 5 pytań opisowych (za każde pytanie możliwe jest do zdobycia 5 pkt; łącznie 25 pkt).

Z egzaminu pisemnego można otrzymać łącznie 25 pkt - w tym 10 za test (po 1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź) oraz 15 pkt z części opisowej (po 5 pkt za każde pytanie).

Skala ocen:

13 - 15 pkt - 3,0

16-18 pkt - 3,5

19 - 21 pkt - 4,0

22 - 23 pkt - 4,5

24 - 25 pkt - 5,0

Prawidłowe wykonanie zadania w e-learningu skutkuje uzyskaniem dodatkowego jednego (1) punktu na egzaminie, z zastrzeżeniem, że prawidłowe wykonanie wszystkich zadań w e-learningu może spowodować podwyższenie uzyskanej z egzaminu oceny maksymalnie o pół stopnia. Warunkiem zaliczenia zadań w e-learningu na ocenę z egzaminu jest uzyskanie minimum 13 punktów z samego egzaminu, bez doliczenia punktów uzyskanych za wykonanie zadań w e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W razie konieczności przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej, egzamin może mieć formę ustną (udzielenie odpowiedzi na zadane przez egzaminatora minimum 3 pytania) albo pisemną - test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Michałowski
Prowadzący grup: Rafał Michałowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Michałowski
Prowadzący grup: Rafał Michałowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Michałowski
Prowadzący grup: Rafał Michałowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.