Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa - dwa tygodnie 370-PN5-5PRK
Praktyka (PRA) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 0
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Brak.

Efekty uczenia się:

Umiejętności - absolwent:

K_U03 - umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa, sposób weryfikacji: praktyka zawodowa odbyta w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej

K_U08 - posiada umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów, prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł, sposób weryfikacji: praktyka zawodowa odbyta w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej

Kompetencje społeczne - absolwent:

K_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, sposób weryfikacji: praktyka zawodowa odbyta w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, sposób weryfikacji: praktyka zawodowa odbyta w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej

K_K04 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, sposób weryfikacji: praktyka zawodowa odbyta w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej

Metody i kryteria oceniania:

Praktyki zawodowe zaliczane są przez opiekunów praktyk powołanych przez Dziekana Wydziału Prawa na podstawie dziennika praktyk przedłożonego przez studenta, umowy o pracę i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie studenta lub zaświadczenia o odbyciu praktyki w formie zdalnej.

Kryterium oceny jest pozytywna opinia opiekuna praktyk z instytucji przyjmującej praktykanta.

Zakres tematów:

W ramach sfery techniczno-organizacyjnej student powinien zapoznać się z zasadami obiegu dokumentacji, wykonywać inne zadania techniczno-organizacyjne, uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę oraz kierunku studiów, zapoznać się ze strukturą organizacyjną instytucji, w której odbywa praktykę oraz przepisami regulującymi działanie instytucji, uczestniczyć w czynnościach techniczno-organizacyjnych komórki, gdzie odbywana jest praktyka, zapoznać się z zakresem działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk komórki, gdzie odbywana jest praktyka.

W ramach sfery merytorycznej student powinien zapoznać się z przedmiotem działania instytucji, w której odbywa praktykę, zapoznać się z poszczególnymi czynnościami podejmowanymi w toku działania instytucji, poznać praktyczne zastosowanie przepisów stanowiących podstawę podejmowanych w instytucji czynności, podjąć próbę przygotowania projektów pism i rozstrzygnięć w ramach postępowań prowadzonych w instytucji, w której odbywana jest praktyka, zapoznać się ze specyfiką czynności podejmowanych przez strony postępowania i organ, przed którym się ono toczy, uczestniczyć, o ile jest to możliwe w rozprawach i innych merytorycznych czynnościach podejmowanych w instytucji, w której odbywana jest praktyka, wykonywać inne zadania merytoryczne, uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę oraz kierunku studiów.

Metody dydaktyczne:

Praktyka zawodowa odbyta w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Czaplicki 33/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Adrianna Niegierewicz-Biernacka 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)