Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa - dwa tygodnie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PN5-5PRK Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa - dwa tygodnie
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem praktyki jest praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu, w tym umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne, nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok V/semestr IX-X.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć –dwa tygodnie praktyki zawodowej.

Metody dydaktyczne – praktyka zawodowa.

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 0 godz., odbycie praktyki zawodowej 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 0 godz., egzamin 0 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 0 godzin, co odpowiada 0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3,0 pkt ECTS.

Literatura:

Brak

Efekty uczenia się:

Umiejętności - absolwent:

K_U03 - umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa

K_U08 - posiada umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł

Kompetencje społeczne - absolwent:

K_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K04 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Praktyki zawodowe zaliczane są przez opiekunów praktyk powołanych przez Dziekana Wydziału Prawa na podstawie dziennika praktyk przedłożonego przez studenta, umowy o pracę i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie studenta lub zaświadczenia o odbyciu praktyki w formie zdalnej.

Kryterium oceny jest pozytywna opinia opiekuna praktyk z instytucji przyjmującej praktykanta.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Czaplicki, Adrianna Niegierewicz-Biernacka
Prowadzący grup: Paweł Czaplicki, Adrianna Niegierewicz-Biernacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Czaplicki, Adrianna Niegierewicz-Biernacka
Prowadzący grup: Paweł Czaplicki, Adrianna Niegierewicz-Biernacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.