Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa - dwa tygodnie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PN5-5PRK
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa - dwa tygodnie
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie do wykonywania zawodu poprzez praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej, w tym w szczególności zapoznanie z merytoryczną oraz techniczno-organizacyjną sferą funkcjonowania instytucji, w której realizowana jest praktyka.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne, nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok V/semestr IX-X.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć –dwa tygodnie praktyki zawodowej.

Metody dydaktyczne – praktyka zawodowa.

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 0 godz., odbycie praktyki zawodowej 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 0 godz., egzamin 0 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 0 godzin, co odpowiada 0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3,0 pkt ECTS.

Literatura:

Brak

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

KA7_WG3 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych,

KA7_WG4 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe),

KA7_WK2 - zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą,

KA7_WK3 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa,

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

KA7_UW3 - umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych

dziedzin prawa,

KA7_UW5 - posiada umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

KA7_KR1 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role,

KA7_KK1 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania,

KA7_KR2 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyki zawodowe zaliczane są przez opiekunów praktyk powołanych przez Dziekana Wydziału Prawa na podstawie dziennika praktyk przedłożonego przez studenta, umowy o pracę i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie studenta lub zaświadczenia o odbyciu praktyki w formie zdalnej.

Kryterium oceny jest pozytywna opinia opiekuna praktyk z instytucji przyjmującej praktykanta.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Czaplicki, Adrianna Niegierewicz-Biernacka
Prowadzący grup: Paweł Czaplicki, Adrianna Niegierewicz-Biernacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Czaplicki, Justyna Kulikowska-Kulesza, Adrianna Niegierewicz-Biernacka
Prowadzący grup: Paweł Czaplicki, Adrianna Niegierewicz-Biernacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)