Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria prawa i demokracji 370-PN5-5TPD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Chmielarz, Funkcja prawna konstytucji na przykładzie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011 (s.81-131).

2. M. Florczak-Wątor, Komentarz do art. 4, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Tom I, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016, s. 257-264; 270-277.

3. D. Held, Modele demokracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010 (rozdziały 1, 3,5,7,9)

4. A. Jamróz, Od państwa liberalno-demokratycznego do demokratycznego państwa prawa. Próba syntezy, [w:] A. Jamróz (red. nauk.), L. Jamróz (red. nauk.), Prawa jednostki w demokratycznym państwie prawa, Temida 2, Białystok 2016

5. L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Wyd. 4, Warszawa 2005 (część druga i czwarta)

6. P. Tuleja, Komentarz do art. 7 i art. 8, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Tom I, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016

7. R Wonicki, Spór o demokratyczne państwo prawa. Teoria Jürgena Habermasa wobec liberalnej, republikańskiej i socjalnej wizji państwa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, część II.

8. S. Wronkowska (red.), Polskie dyskusje o państwie prawa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995 (artykuły M. Zmierczak i M. Kordeli)

Literatura dodatkowa:

1. Z. Kmieciak, O pojęciu rządów prawa, „Państwo i Prawo” 9/2016

2. M. Granat, Od klasycznego przedstawicielstwa do demokracji konstytucyjnej (ewolucja prawa i doktryny we Francji), Lublin 1994 (punkty: 1.1; 1.2.; 3.1.)

3. M. Granat, Legitymizacja sądu konstytucyjnego na gruncie czystej teorii prawa Hansa Kelsena, Przegląd Sejmowy 1999, nr 4

4. G. Sartori, Teoria demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994 (wybrane rozdziały)

5. S. Oliwniak, Jürgen Habermas o kryzysie uprawomocnienia we współczesnych społeczeństwach demokratycznych, [w:] A. Jamróz, S. Bożyk (red. nauk.), Z zagadnień współczesnych społeczeństw demokratycznych, Białystok 2006

6. J. Scott, Władza, Warszawa 2006 (rozdział 1)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W02 ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (prawoznawstwo, logika prawnicza, teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, teoria prawa i demokracji), prawniczych dyscyplin historycznych (historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, prawo rzymskie)/egzamin pisemny/test

K_W06 zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa/egzamin pisemny/test

Umiejętności:

K_U03 umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa/egzamin pisemny/test

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych/egzamin pisemny/test

Kompetencje społeczne:

K_K05 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swej działalności/egzamin pisemny/test

K_K06 potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny/egzamin pisemny/test

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin:

test zamknięty, jednokrotnego wyboru, przeprowadzany zdalnie na platformie Blackboard, 20 pytań, czas: 30 minut, maksymalnie 20 pkt) oraz ocena aktywności w ramach zajęć prowadzonych w formie e-learningu (maksymalnie 10 pkt).

Ilość uzyskanych punktów i oceny:

0 – 14 pkt ocena 2

15 – 18 pkt ocena 3

19 – 21 pkt ocena 3+

22 – 24 pkt ocena 4

25 - 27 pkt ocena 4+

28 - 30 pkt ocena 5

Zakres tematów:

Wykład tematy:

Czym jest demokracja liberalna? Kontekst historyczny i współczesność. Aksjologia demokracji liberalnej. Kryzys czy śmierć demokracji liberalnej?. Paradoksy demokracji liberalnej. 4 godz.

Demokracja jako rządy ludu/narodu. Idea suwerenności i idea reprezentacji. Fikcja prawna demokracji przedstawicielskiej. Idea republikanizmu. Co to jest dobro wspólne? 4 godz.

Idea konstytucjonalizmu. Normatywność konstytucji. Demokracja konstytucyjna. Rola sądu konstytucyjnego. 4 godz.

Państwo demokratyczne a państwo prawa. Pojęcie państwa prawa. Pozytywistyczna i niepozytywistyczne koncepcja państwa prawnego. Rule of law. 4 godz.

Pozytywizm prawniczy. Prawo jako technika. Normalizacja i jurydyzacja życia społecznego. 4 godz.

Pojęcie i koncepcje władzy politycznej. Biowładza i biopolityka. Stan wyjątkowy jako paradygmat współczesnej polityki. 4 godz. e-learning

Legitymizacja władzy. Kryzys legitymizacji władzy. 4 godz. e-learning

Proceduralne i normatywne koncepcje demokracji. Demokracja deliberatywna. 4 godz. e-learning

Instytucje demokracji część 1: demokracja przedstawicielska. Czy współczesne wybory są rzeczywiście wolne? Fake news, junk news. Demokracja plebiscytarna. 2 godz. e-learning

Instytucje demokracji część 2: demokracja bezpośrednia. Formy demokracji bezpośredniej. Demokracja elektroniczna. 2 godz. e-learning

Instytucje demokracji część 3: Rola sądów w państwie demokratycznym. Niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Sąd powszechny jako strażnik konstytucji: bezpośrednie stosowanie konstytucji. 2 godz. e-learning

Rola społeczeństwa obywatelskiego i partii politycznych we współczesnym państwie demokratycznym. 2 godz. e-learning

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sławomir Oliwniak 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.