Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język niemiecki cz. IV 370-PS5-2LJN4
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B1+, Klett 2018,

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2, Klett 2018,

Perlmann-Baume Michaela, Schwalb Susanne, Niveau B1+ Sicher! Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2018

Sander, Braun, Doubek, Fuegert, Vitale u.a. " DaF kompakt" B1/B2 , KLETT

Funk, Kuhn, Demme, Winzer u.a. " studio d B 1: , Cornelsen

Efekty uczenia się:

cz. IV MK_4

wprowadzenie w terminologię prawniczą w języku obcym, a także rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów obcojęzycznych oraz przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku obcym, w tym również przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy pod kątem umiejętności językowych i komunikacyjnych

weryfikacja: czytanie/ słuchanie i streszczanie informacji z tekstów branżowych lub programów publicystycznych i popularno-naukowych np. w TV DW

efekty kierunkowe:

KA7_WK2 student zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą

weryfikacja: zadania projektowe z prezentacją wyszukanych informacji o tematyce prawniczej

KA7_UK2 student zna język obcy na poziomie B 2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego

weryfikacja: prace domowe ustne i pisemne do materiałów z programu semestru zimowego

KA7_KO1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

weryfikacja: prezentacja efektów pracy indywidualnej i/ lub zbiorowej/ w parach podczas zajęć na platformie BB

KA7_KR1 student potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po każdym semestrze. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z prac pisemnych (testów i prac domowych), a także pozytywna ocena aktywności podczas zajęć.

Student ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze, pozostałe muszą być zaliczone ustnie podczas konsultacji.

Egzamin pisemny i ustny po 4 semestrze.

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Zakres tematów:

1.Aktywny wypoczynek, turystyka w XXI wieku- rozrywka dla każdego, czas wolny- w co się angażować, jak efektywnie wypoczywać

2.Praca- aktywność zawodowa; oczekiwania pracownika i pracodawcy; kreatywność w pracy; wzorowe podanie o pracę; dodatkowe zarobkowanie- realizacja pasji i zainteresowań

3. Praca społeczna, wolontariat, zaangażowanie i aktywność obywatelska

4. Konsumpcjonizm - zakupy w XXI wieku- zakupoholizm; reklamacje usług i zwrot towarów

5. Permanentne uczenie się- trend przyszłości

6. Lektura tekstów specjalistycznych i ich krótkie streszczenie ( indywidualny dobór tematów ), słuchanie bieżących wiadomości polityczno-społecznych w TV DW

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych. Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie,czytanie,słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypracowań pisemnych oraz na podstawie prezentacji z wybranej dziedziny informatyki z użyciem języka obcego .

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:30 - 11:00, sala 110
Barbara Poskrobko 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)