Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansów publicznych 370-PS5-3PFP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

1) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe, Białystok 2018.

2) Presnarowicz S., Sudavićius B., (red.), System finansów publicznych Polski i Litwy, Białystok 2017.

3) Brzeziński B., i Olesińska A. (red.), Prawo finansów publicznych, Toruń 2017.

4) Ruśkowski E. (red.), System prawa finansowego, Warszawa 2010, t. II.

5) Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2017.

6) Ruśkowski E., Kontrola finansów publicznych w Polsce, Białystok 2021.

Wykaz literatury uzupełniającej:

1) Kosikowski C., Prawo finansowe. Część ogólna, Warszawa 2003.

2) Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2008.

3) Ruśkowski E., Salachna J. M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe) - KA7_WG4; sposób weryfikacji: egzamin pisemny

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - KA7_WK3; sposób weryfikacji: egzamin pisemny

UMIEJĘTNOŚĆI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - KA7_UW1; sposób weryfikacji: egzamin pisemny

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa - KA7_KUW3; sposób weryfikacji: egzamin pisemny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - KA7_K01; sposób weryfikacji: egzamin pisemny

- potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2; sposób weryfikacji: egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Skala ocen od 2 do 5.

Zakres tematów:

Wykłady

Część I – PODSTAWOWE POJĘCIA, KLASYFIKACJE I ZALEŻNOŚCI

1. Pojęcie finansów, finansów publicznych i prawa finansów publicznych

2. Finanse publiczne a finanse niepubliczne (prywatne)

3. Nauka finansów publicznych i prawa finansów publicznych na tle innych nauk finansowych

4. Zakres i rola finansów publicznych w różnych systemach zarządzania

5. Polityka finansowa

Część II – PRAWNO-ORGANIZACYJNE INSTRUMENTY REALIZACJI POLITYKI FINANSOWEJ

1. Podstawowa rola prawa finansów publicznych w realizacji polityki finansowej

2. Zakres i struktura prawa finansów publicznych

3. Źródła prawa finansów publicznych. Szczególna rola Konstytucji

4. Norma prawnofinansowa i jej elementy

5. Zasady tworzenia prawa finansów publicznych i podstawowe błędy w tym zakresie

6. Zasady, podmioty i problemy stosowania prawa finansów publicznych

7. Wykładnia w prawie finansów publicznych

8. Planowanie finansowe, ze szczególnym uwzględnieniem budżetu państwa, budżetów lokalnych oraz planowania wieloletniego

9. Nadzór i kontrola w finansach publicznych

10. Rola umów w finansach publicznych

11. Odpowiedzialność w prawie finansów publicznych.

Metody dydaktyczne:

Klasyczny wykład (omawianie zagadnień), z wykorzystaniem prezentacji przykładów praktycznych i analiz studiów przypadku, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 10:15, sala 104
Sławomir Presnarowicz 136/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)