Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansów publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-3PFP
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo finansów publicznych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 3 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przedstawienie w usystematyzowany sposób podstawowej problematyki finansów publicznych i prawa finansowego, w tym ich zakresu i szczególnej roli we współczesnym państwie. Studenci zapoznają się nie tylko ze specyficznymi cechami tej gałęzi prawa oraz przedmiotem jego regulacji, ale także z funkcjonowaniem, w świetle obowiązujących regulacji, systemu finansów publicznych oraz czynnikami determinującymi jego kształt (takimi np. jak ustrój państwa i określona polityka finansowa, sytuacja gospodarcza, stan decentralizacji). W trakcie zajęć omówione zostaną regulacje prawne normujące zasady prowadzenia publicznej gospodarki finansowej, w tym także odnoszące się do etapów planowania, uchwalania i wykonywania budżetu i planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych oraz kryteria i formy nadzoru i kontroli finansowej. Słuchacze nauczą się rozumienia siatki pojęciowej prawa finansowego oraz stosowania konstrukcji właściwych prawu finansowemu w praktyce. Poznają także procesy zachodzące w gospodarce finansowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Skrócony opis:

W czasie zajęć studenci zapoznają się z szeroko pojętą problematyką finansów publicznych i prawa finansowego, w tym ich zakresu i szczególnej roli we współczesnym państwie. Słuchacze nauczą się rozumienia siatki pojęciowej prawa finansowego oraz stosowania konstrukcji właściwych prawu finansowemu w praktyce. Poznają także procesy zachodzące w gospodarce finansowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok III/sem. V.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 40 godzin wykładu i 45 godzin ćwiczeń (w tym 15 godz. zdalnych asynchronicznych)

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS – 7.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 85 godz. (w tym 15 godz. zdalnych asynchronicznych) , przygotowanie do zajęć i egzaminu 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 28 godz., egzamin 2 godz. Razem: 175 godzin, co odpowiada 7 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godzin, co odpowiada 4,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3,0 pkt ECTS.

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

1) Brzeziński B., i Olesińska A. (red.), Prawo finansów publicznych, Toruń 2017.

2) Drwiłło A. (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2018.

3) Kosikowski C. (red.), System prawa finansowego, Warszawa 2010, t. I.

4) Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Warszawa 2017.

5) Presnarowicz S., B. Sudavićius (red.), System finansów publicznych Polski i Litwy, Białystok 2017.

6) Ruśkowski E. (red.), System prawa finansowego, Warszawa 2010, t. II.

7) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

8) Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2017.

Wykaz literatury uzupełniającej:

1) Kosikowski C., Prawo finansowe. Część ogólna, Warszawa 2003.

2) Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2008.

3) Ruśkowski E., i Salachna J. M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe) - KA7_WG4;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - KA7_WK3;

UMIEJĘTNOŚĆI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - KA7_UW1;

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa - KA7_KUW3;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - KA7_K01;

- potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2;

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie na podstawie punktów zdobytych podczas zajęć realizowanych w formie e-learningu oraz kolokwiów.

Wykład: Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Presnarowicz
Prowadzący grup: Ewa Lotko, Sławomir Presnarowicz, Marcin Tyniewicki, Urszula Zawadzka-Pąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Presnarowicz
Prowadzący grup: Ewa Lotko, Marta Maksimczuk, Sławomir Presnarowicz, Marcin Tyniewicki, Piotr Woltanowski, Urszula Zawadzka-Pąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Salachna
Prowadzący grup: Ewa Lotko, Joanna Salachna, Marcin Tyniewicki, Urszula Zawadzka-Pąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)