Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansów publicznych 370-PS5-3PFP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018

2) Salachna J., Tyniewicki M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz, Warszawa 2023

3) Salachna J. (red.), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego (seria Meritum), Warszawa 2023

4) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

5) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa finansów publicznych (prawa finansowego) - KA7_WG4; sposób weryfikacji: ocenianie ciągłe, ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa finansów publicznych (prawa finansowego) - KA7_WK3; sposób weryfikacji: ocenianie ciągłe, ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w

ramach prawa finansów publicznych (prawa finansowego) - KA7_UW1; sposób weryfikacji: ocenianie ciągłe, ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne;

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z prawa finansów publicznych (prawa finansowego) - KA7_UW3, sposób weryfikacji: ocenianie ciągłe, ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - KA7_KO1; sposób weryfikacji: ocenianie ciągłe, ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne;

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2; sposób weryfikacji: ocenianie ciągłe, ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem, na które składa się suma punktów zdobytych podczas:

- wejściówek - odbędzie się 12 wejściówek, z których łącznie można uzyskać 24 pkt

- zajęć realizowanych w formie e-learningu (punkty zdobyte za rozwiązywanie przedstawionych kazusów i zagadnień problemowych) - za tę część można uzyskać 26 pkt

- kolokwiów - odbędą się dwa pisemne kolokwia. Kolokwia będą się składać z dwóch części: część pierwsza - test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru i część druga: 2 pytania opisowe. Za każde z kolokwiów można uzyskać łącznie 50 pkt (20 pkt za test i 30 za pytania opisowe). Czas trwania każdego z kolokwiów to ok. 90 min.

Skala ocen od 2 do 5.

136-150 bdb

135-121 db+

120-106 db

105-91 dst+

90-76 dst

Warunkiem podejścia do zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszcza się 2 nieobecności). Najaktywniejszym Studentom ocena końcowa zostanie podniesiona o pół stopnia w stosunku do oceny wynikającej z uzyskanych punktów. W przypadku niezebrania wystarczającej do zliczenia liczby punktów Studentowi przysługuje możliwość poprawy na koniec semestru.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzające (ćwiczenia: 1/ e-learning: 0).

2. Finanse publiczne w Konstytucji RP (ćwiczenia: 1/ e-learning: 1).

3. Środki publiczne (ćwiczenia: 2/ e-learning: 1).

4. Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych i specyfika ich funkcjonowania oraz finansowania (ćwiczenia: 4/ e-learning: 2).

5. Treść i struktura ustawy budżetowej. Budżet w WPFP (planowanie wieloletnie w państwie) (ćwiczenia: 4/ e-learning: 2).

6. Procedura budżetowa (ćwiczenia: 2/ e-learning: 1).

7. Wykonywanie budżetu i kontrola jego wykonania (ćwiczenia: 2/ e-learning: 2).

8. Kolokwium 1 (ćwiczenia: 2).

9. Treść i struktura uchwały budżetowej. Budżet a WPF (planowanie wieloletnie w JST) (ćwiczenia: 4/ e-learning: 2).

10. Procedura budżetowa w JST (ćwiczenia: 2/ e-learning: 1)

11. Wykonywanie budżetu i kontrola jego wykonania (ćwiczenia: 4/ e-learning: 3).

12. Kolokwium 2 (ćwiczenia: 2).

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 313
każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Marcin Tyniewicki 21/ szczegóły
2 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 313
każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Marcin Tyniewicki 26/ szczegóły
3 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 310
każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Marcin Tyniewicki, Ewa Lotko 24/ szczegóły
4 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 110
każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Ewa Lotko 19/ szczegóły
5 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 211
każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Ewa Lotko, Urszula Zawadzka-Pąk 19/ szczegóły
6 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 211
każdy piątek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Ewa Lotko 19/ szczegóły
7 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 211
każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Piotr Woltanowski 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)