Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansów publicznych 370-PS5-3PFP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

2) Ruśkowski E., Salachna J. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

3) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

4) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa finansów publicznych (prawa finansowego) - KA7_WG4; sposób weryfikacji: ocenianie ciągłe, ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa finansów publicznych (prawa finansowego) - KA7_WK3; sposób weryfikacji: ocenianie ciągłe, ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w

ramach prawa finansów publicznych (prawa finansowego) - KA7_UW1; sposób weryfikacji: ocenianie ciągłe, ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne;

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z prawa finansów publicznych (prawa finansowego) - KA7_UW3, sposób weryfikacji: ocenianie ciągłe, ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - KA7_KO1; sposób weryfikacji: ocenianie ciągłe, ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne;

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2; sposób weryfikacji: ocenianie ciągłe, ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem, na które składa się suma punktów zdobytych podczas:

- wejściówek - odbędzie się 12 wejściówek, z których łącznie można uzyskać 24 pkt

- zajęć realizowanych w formie e-learningu (punkty zdobyte za rozwiązywanie przedstawionych kazusów i zagadnień problemowych) - za tę część można uzyskać 26 pkt

- kolokwiów - odbędą się dwa pisemne kolokwia. Kolokwia będą się składać z dwóch części: część pierwsza - test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru i część druga: 2 pytania opisowe. Za każde z kolokwiów można uzyskać łącznie 50 pkt (20 pkt za test i 30 za pytania opisowe). Czas trwania każdego z kolokwiów to ok. 90 min.

Skala ocen od 2 do 5.

136-150 bdb

135-121 db+

120-106 db

105-91 dst+

90-76 dst

Warunkiem podejścia do zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszcza się 2 nieobecności).

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Finanse publiczne w Konstytucji RP.

2. Środki publiczne.

3. Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych i specyfika ich funkcjonowania oraz finansowania.

4. Instrumenty polityki finansowej.

5. Treść i struktura ustawy budżetowej.

6. Procedura budżetowa.

7. Wykonywanie budżetu i kontrola jego wykonania.

8. Kolokwium 1.

9. Planowanie wieloletnie w państwie i samorządzie terytorialnym.

10. Treść i struktura uchwały budżetowej.

11. Procedura budżetowa w JST.

12. Wykonywanie budżetu i kontrola jego wykonania.

13. Państwowy dług publiczny.

14. Kolokwium 2.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 120
każdy poniedziałek, 17:30 - 19:45, sala e-learning
Urszula Zawadzka-Pąk 21/ szczegóły
2 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 313
jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:00 - 16:30, sala 309
każdy poniedziałek, 17:30 - 19:45, sala e-learning
każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 120
Urszula Zawadzka-Pąk, Marcin Tyniewicki 20/ szczegóły
3 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 309
każda środa, 17:30 - 19:45, sala e-learning
Marcin Tyniewicki 22/ szczegóły
4 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 214
każdy poniedziałek, 17:30 - 19:45, sala e-learning
Ewa Lotko 19/ szczegóły
5 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 214
każdy poniedziałek, 17:30 - 19:45, sala e-learning
Ewa Lotko 20/ szczegóły
6 każdy wtorek, 17:30 - 19:45, sala e-learning
każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 214
Ewa Lotko 22/ szczegóły
7 każda środa, 17:30 - 19:45, sala e-learning
każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 211
Joanna Salachna, Marcin Tyniewicki 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)