Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej 370-PS5-5OPO
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych (K_W06) - zaliczenie ustne lub pisemne

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa (K_W08) - zaliczenie ustne lub pisemne

W zakresie umiejętności, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa (K_U01) - zaliczenie ustne lub pisemne

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa (K_U03) - zaliczenie ustne lub pisemne

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi (K_U11) - zaliczenie ustne lub pisemne

W zakresie kompetencji społecznych, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (K_K01) - zaliczenie ustne lub pisemne

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny (K_K06) - zaliczenie ustne lub pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub pisemne.

Zaliczenie pisemne: forma testowo-opisowa.

Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach - 1

Do zaliczenia uwzględnia się aktywność na zajęciach.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

I. Przedstawienie definicji i pojęć podstawowych

II. Szczegółowa charakterystyka konstytucyjno-ustawowej pozycji prawnej organów rozstrzygających (orzekających), organów kontroli legalności oraz rzeczników i innych organów obsługi prawnej:

- sądów i trybunałów, Najwyższej Izby Kontroli, prokuratury, Instytutu Pamięci Narodowej, Krajowej Administracji Skarbowej, Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, formacji policyjnych i zabezpieczających, służb ochrony władz, służb specjalnych, straży lokalnych i sektorowych, inspekcji, organów nadzoru budowlanego, organów ochrony konserwatorskiej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i organów obsługi prawnej.

Dodatkowo na tym tle przedstawiona jest rola i zadania Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, Rady Ministrów w zakresie kontroli i ochrony prawa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jarosław Matwiejuk 41/42 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.