Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5OPO Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są organizacja i kompetencje oraz tryb funkcjonowania trzech rodzajów organów ochrony prawnej:

Organy rozstrzygające (orzekające),

Organy kontroli legalności,

Rzecznicy i organy obsługi prawnej.

Zasadnicza część analizy merytorycznej obejmuje materie konstytucyjne oraz główne materie uregulowane w ustawach; dodatkowo z elementami praktyki funkcjonowania tych organów.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok V/sem. 9

Wymagania wstępne -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne – konwersatorium, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. , przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

1. S. Bożyk (red.) Prawo konstytucyjne, Białystok 2020

2. A. Świczewska, Organy ochrony prawnej: tabele porównawcze, Warszawa 2010

3. M. Rojewski, Organy ochrony prawnej: orzecznictwo, Warszawa 2011

4. J. Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2016

5. S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2010

Akty prawne:

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997r.

Ustawy określające pozycję prawną konkretnych organów kontroli i ochrony prawa

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych (K_W06)

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa (K_W08),

W zakresie umiejętności, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa (K_U01)

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa (K_U03)

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi (K_U11)

W zakresie kompetencji społecznych, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (K_K01)

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub pisemne.

Zaliczenie pisemne: forma testowo-opisowa.

Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach - 1

Do zaliczenia uwzględnia się aktywność na zajęciach.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Jamróz
Prowadzący grup: Lech Jamróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Matwiejuk
Prowadzący grup: Jarosław Matwiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.