Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika specjalna 380-RS1-1PSL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Chrzanowska I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Cytowska B. (red.) (2011). Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Głodkowska J. (red.) (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wyd. APS.

Gorajewska D. (red.) (2008). Wsparcie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie i szkole. Warszawa: Wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Kijak ,R. J. (2013). Niepełnosprawność intelektualna. Między diagnozą a działaniem. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Kirenko J. (2002). Nie jesteś sam. Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością. Lublin: Wyd. ROPSiZ UM w Lublinie.

Obuchowska H. (red.) (1995). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: WSiP.

Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

Czerwińska K. (2016). Funkcjonowanie osoby stopniowo tracącej wzrok w przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej, Forum Pedagogiczne, 1, s. 167-180.

Ćwirynkało K., Osoby z niepełnosprawnością jako ofiary zaniedbania w rodzinie, OPUSCULA SOCIOLOGICA, 2013, 1(3), 47-59.

Dalecka M. (2014). Sport osób z niepełnosprawnością – przełamywanie barier, Rocznik Lubuski, 40, 2, 227-234.

Doroszuk J. (red.) (2014). Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 13: Niepełnosprawność w przestrzeni współczesnej rodziny. Gdańsk: Wyd. UG.

Kijak R. (2016). Dorośli z głębszą niepełnosprawnością jako partnerzy, małżonkowie i rodzice. Kraków: Wyd. Naukowe UP.

Parchomiuk M. (2016). Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Sahaj T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Wyd. „GARMOND”.

Sakowicz-Boboryko A. (2016). Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową. W kręgu odpowiedzialności. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Stepulak M. Z., Łukasiewicz J. (red.) (2017), Wielowymiarowe ujęcie niepełnosprawności. Lublin: Wydawnictwo Naukowe WSEiI w Lublinie.

Szumski, G. (2010). Wokół edukacji włączającej. Wydawnictwo APS: Warszawa.

Tomczyszyn D., Romanowicz W. (red.) (2012). Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością. Biała Podlaska: Wyd. PSW JPII (wybrane teksty).

Zemło M., Sakowicz-Boboryko A., Bilewicz M., Dziekońska M., Otapowicz D., Szada-Borzyszkowska J., Mantur J., (2018). W kierunku inkluzji społecznej. Potrzeby osób z niepełnosprawnością w mieście Białystok. Białystok – Gdańsk: Wyd. Naukowe Katedra.

Efekty uczenia się:

KA6_WK4- zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania

KA6_WG5- ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

KA6_UW3- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej

KA6_KO1- ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki

Metody i kryteria oceniania:

• obecność na zajęciach (dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach – 2 godz., pozostałe nieobecności należy zaliczyć podczas konsultacji w formie pisemnej lub ustnej, przy czym nie więcej niż 50% liczby godz. przewidzianych na realizację ćwiczeń)

• przygotowanie prezentacji na określony temat oraz jej omówienie

• aktywność na zajęciach

Do zaliczenia ćwiczeń wymagane jest uzyskanie przez studenta 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia w trakcie realizacji przedmiotu.

Zakres tematów:

MODUŁ 1. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ROZWOJU, REHABILITACJI I EDUKACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

1. Osoby z niepełnosprawnością słuchową – psychospołeczne konsekwencje uszkodzenia słuchu. Podstawowe aspekty pracy edukacyjno-terapeutycznej z dzieckiem niesłyszącym i słabosłyszącym

2. Osoby z niepełnosprawnością wzrokową – psychospołeczne następstwa uszkodzenia wzroku. Podstawowe aspekty pracy edukacyjno-terapeutycznej z dzieckiem niewidomym i słabowidzącym

3. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną – główne problemy rozwoju i potrzeby osób z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Podstawowe aspekty pracy edukacyjno-terapeutycznej

4. Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu i chorobą przewlekłą – psychospołeczne konsekwencje utraty sprawności. Potrzeby i formy wsparcia osób z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą w środowisku szkolnym. Podstawowe aspekty pracy edukacyjno-terapeutycznej

5. Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu- główne problemy rozwoju, potrzeby i formy wsparcia. Podstawowe aspekty pracy edukacyjno-terapeutycznej

6. Funkcjonowanie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością – diagnoza zasobów rodziny i jej potrzeb. Wsparcie społeczne – formy, źródła

MODUŁ 2. – WYBRANE ASPEKTY DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

7. Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy - środowiskowe i osobowe uwarunkowania aktywności zawodowej. Przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością w sferze zatrudnienia.

8. Seksualność osób z niepełnosprawnością. Potrzeby psychoseksualne osób z niepełnosprawnością – formy realizacji, indywidualne i społeczne uwarunkowania problemu

9. Osoba z niepełnosprawnością jako ofiara przemocy – rodzaje, źródła, konsekwencje przemocy; wsparcie społeczne – ograniczenia i ich uwarunkowania

10. Osoby z niepełnosprawnością jako partnerzy, małżonkowie, rodzice. rodzeństwo. Trudności i potrzeby wsparcia w zakresie realizacji funkcji i zadań.

11. Partycypacja osób z niepełnosprawnością w kulturze (osoba z niepełnosprawnością jako twórca i odbiorca kultury) – szanse i ograniczenia

12. Aktywność sportowa i rekreacyjna w życiu osób z niepełnosprawnością - czynniki sprzyjające, ograniczające dostęp do sportu, turystyki i rekreacji; przykłady dobrych praktyk

13. Rola mediów w kreowaniu społecznego wizerunku osób z niepełnosprawnością

Metody dydaktyczne:

Metody poszukujące - dyskusja, giełda pomysłów

Metoda asymilacji wiedzy - prezentacja multimedialna

Metody ćwiczeniowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:45 - 15:15, sala A6 (wyk)
Gabriela Kietura 23/ szczegóły
2 każda środa, 15:30 - 17:00, sala A6 (wyk)
Gabriela Kietura 23/ szczegóły
3 każda środa, 12:00 - 13:30, sala A6 (wyk)
Gabriela Kietura 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)