Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS1-1PSL Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 1st. RES stac. sem. letni
Moduł ogólnouczelniany - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia i cele przedmiotu:

1. Wyposażenie studentów w elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat pedagogiki specjalnej jako nauki, jej subdyscyplin, obejmującą terminologię oraz teoretyczne podstawy z zakresu psychospołecznego funkcjonowania osób z różnymi niepełnosprawnościami;

2. Zapoznanie z tradycyjnymi i współczesnymi kierunkami zmian w podejściu do niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością oraz ich funkcjonowania w wymiarze jednostkowym i społecznym;

3. Kształtowanie umiejętności dokonywania merytorycznej analizy zjawisk społecznych i strategii działań praktycznych podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością


Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok/ semestr: I rok/ 2 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. - wykłady; 30 godz. - ćwiczenia

Punkty ECTS: 4 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności - Liczba godzin:

- Udział w wykładach 15h

- Udział w ćwiczeniach 30h

- Przygotowanie do ćwiczeń 28+5= 33h

- Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 4h

- Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 8h

- Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim 11h

Razem: 101h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50h/ 2 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym 51h/ 2 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Chrzanowska I. (2015), Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Dykcik W. (2010), Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej. Osiągnięcia naukowe i praktyka, Poznań: Wyd. Naukowe PTP.

Głodkowska J., Sipowicz K., Patejuk-Mazurek I. (red.) (2018), Tradycja i współczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Kirenko J. (2004), Nie jesteś sam. Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością. Lublin: Wyd. ROPSiZ UM w Lublinie.

Krause A. (2004), Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Kraków: Oficyna Wyd. „Impuls”.

Podgórska-Jachnik D. (2014), Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Sękowska Z. (1998), Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa: Wyd. WSPS.

Literatura uzupełniająca:

Barens, C., Mercer, G. (2008). Niepełnosprawność. tłum. P. Morawski, Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Gajdzica Z. (red.) (2013), Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, Kraków: Oficyna Wyd. „Impuls”.

Kowalik S. (2007), Psychologia rehabilitacji, Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

Rzedzicka K. D., Kobylańska A. (red.) (2003), Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej, Kraków: Oficyna Wyd. „Impuls”(wybrane teksty).

Sakowicz-Boboryko A. (2016), Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową. W kręgu odpowiedzialności. Warszawa: Wyd. Akademickie Żak.

Smith D. D. (2011), Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki 2, red. naukowa A. Firkowska-Mankiewicz, G. Szumski, Warszawa: Wyd. APS.

Zemło M., Sakowicz-Boboryko A., Bilewicz M., Dziekońska M., Otapowicz D., Szada-Borzyszkowska J., Mantur J. (2018), W kierunku inkluzji społecznej. Potrzeby osób z niepełnosprawnością w mieście Białystok, Białystok – Gdańsk: Wyd. Naukowe Katedra.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1 - Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice specjalnej, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

KA6_WG5 - Ma elementarną wiedzę na temat prawidłowości dotyczących możliwości i ograniczeń rozwojowych osób z różnymi niepełnosprawnościami, ich wspólnych i swoistych potrzeb w zakresie edukacji, rehabilitacji i społecznego funkcjonowania;

KA6_WK4 - Zna najważniejsze tradycyjne i współczesne kierunki zmian w podejściu do niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania

KA6_WK6 - Ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki specjalnej, obejmującą terminologię, teorię i metodykę

KA6_UW2 - Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej w celu analizowania i interpretowania problemów dotyczących funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w różnych obszarach życia (przestrzeń rodzinna, rehabilitacyjna, edukacyjna, zawodowa, kulturalna itp.) z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania;

KA6_KO1- Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością w środowisku społecznym

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: metody asymilacji wiedzy (wykład, prezentacja multimedialna), metody poszukujące (dyskusja, giełda pomysłów)

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sakowicz-Boboryko
Prowadzący grup: Agnieszka Sakowicz-Boboryko, Dorota Wyrzykowska-Koda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sakowicz-Boboryko
Prowadzący grup: Gabriela Kietura, Agnieszka Sakowicz-Boboryko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Sakowicz-Boboryko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.