Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja regionalna 380-OS1-3AHO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

-Jerzy Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawnictwa -Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009

Encyklopedia Pedagogiczna, Wyd. Akademickie ,,Żak”

-Piotr Petrykowski, Edukacja regionalna. Problemy podstawowe i otwarte, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003

-Jerzy Nikitorowicz, Kreowanie tożsamości dziecka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

-Mirosław Sobecki, Kultura symboliczna a tożsamość, Wydawnictwo Studenckie TRANS HUMANA, Białystok 2007

- Beata Anna Orłowska, Edukacja regionalna w wielokulturowej społeczności [w:] Edukacja elementarna w teorii i praktyce: kwartalnik dla nauczycieli, 1-2/2010, str. 34-42

- Urszula Namiotko, Spotkanie tradycji z nowoczesnością w procesie odczytywania historii miejsca. Ośrodek „Pogranicze-sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, [w:] M. Kochanowski, K. Kościewicz (red.) „Podlasie w literaturzeliteratura Podlasia (po 1989)”, Wydawnictwo Uniwersyteckie TRANS HUMANA, Białystok 2012, str. 329-343

- Joanna Koprowska, Kod kulturowy- ukryty klucz do sukcesu, [w:] Harvard Business Review Polska -https://www.hbrp.pl/b/kod-kulturowy---ukryty-klucz-do-sukcesu/P1ByJxB4y [dostęp: 05.04.2020)

Literatura uzupełniająca:

-Jerzy Nikitorowicz, Dorota Misiejuk, Mirosław Sobecki (red.), Region, tożsamość, edukacja, Białystok 2005

-Dorota Misiejuk, Dziedzictwo i dziedziczenie w kontekście procesów socjalizacji. Studium teoretyczno-empiryczne o procesach dziedziczenia, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2013

Adresy internetowe:

- www.pogranicze.sejny.pl – portal Ośrodka ,,Pogranicza – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach

- www. centrumzamenhofa.pl – strona Centrum Ludwika Zamenhofa

Efekty uczenia się:

1. K_W09: Zna definicję podstawowych problemów społecznych z zakresu edukacji regionalnej. Posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania

Sposoby weryfikacji:

- prezentacja

- ocena aktywności w trakcie zajęć

- gra terenowa

2. K_K06: Potrafi nawiązać kontakt z klientem oraz skutecznie motywować go do aktywności i uczenia się samodzielnego rozwiązywania problemów.

Sposoby weryfikacji:

- wypowiedź ustna

- ocena efektów pracy zespołowej

- wykonanie prezentacji na zadany temat

3. K_U16: Potrafi posługiwać się normami etycznymi w podejmowanej aktywności pracowniczej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań.

Sposoby weryfikacji:

- ocena aktywności w trakcie zajęć

- wypowiedź ustna, analiza tekstów

- ocena efektów pracy zespołowej

- wykonanie prezentacji na zadany temat

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie oceń cząstkowych z niżej wymienionych zadań (60 pkt):

• szlak dziedzictwa kulturowego - prezentacja w terenie-20 pkt

• oceniania ciągłego (obecność, aktywność na zajęciach)-10 pkt

• prezentacja dotycząca treści dziedzictwa kulturowego (postacie znaczące, kody kulturowe)-10 pkt

• gra terenowa-20 pkt

60-55-bdb

54-50-db +

49-44-db

43-39-dst+

38-35-dst

Zaliczenie nieobecności na zajęciach odbywać się będzie w ramach:

• konsultacji indywidualnych

• prac pisemnych

Liczba godzin nieobecności kwalifikujących do nie zaliczenia przedmiotu: 8

51% punktów uzyskanych przez studenta czy z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu

Zakres tematów:

• Cele i formy edukacji regionalnej. Terminologia: region, regionalizm, mała ojczyzna, autochton, kultura, kulturalizacja, kanon kulturowy, dziedzictwo kulturowe. Charakterystyka geograficzna i kulturowa regionu Podlasia - 1 godz.

• Tradycja i regionalizm w otoczeniu dziecka- analiza wybranych projektów edukacji regionalnej, dyskusja nad celowością podejmowanych inicjatyw - 1 godz.

• Analiza wybranych treści kultury regionu (odczytywanie kodów kulturowych Podlasia; osoby znaczące: postacie wpisane w historie Białegostoku, współcześni artyści związani z Podlasiem) - 4 godz.

• Promocja dziedzictwa kulturowego w regionie (wybrane elementy) – Szlak białostockich fabrykantów, Szlak dziedzictwa żydowskiego, Szlak architektury drewnianej, Znaczenie klasztorów na Podlasiu - Prawosławny Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy, Pokamedulski Klasztor w Wigrach (6 godz.)

• Wielokulturowa podróż po Białymstoku – gra terenowa; podsumowanie i praktyczne wykorzystanie treści z edukacji regionalnej - 3 godz.

Metody dydaktyczne:

Edukacja zdalna realizowana poprzez:

- dyskusja, praca zespołowa, analiza tekstów, gra terenowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:45, sala A105
Urszula Namiotko 18/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:00 - 11:15, sala A105
Urszula Namiotko 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.