Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia stosowana 320-MS1-2MIS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Paul E. A., Clark F. E. 2000. Mikrobiologia i biochemia gleb. Wydawnictwo UMCS, Lublin,

2. Singleton P. 2004. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa,

3. Malepszy S. 2009. Biotechnologia roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Chlebicki A. 2010. Od pasożytnictwa do mutualizmu, konsekwencje długotrwałych interakcji. Podstawowe interakcje między grzybami pasożytniczymi i roślinami. Kosmos 2010, 53 (1): 33–38. http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2004/33.pdf;

2. Gołębiowska J. 1986. Mikrobiologia rolnicza. PWRiL, Warszawa;

3. Kunicki-Goldfinger W. J. H. 2004. Życie bakterii. PWN, Warszawa;

4. Mroczyńska M. i in. 2011. Mikroorganizmy jelitowe człowieka i ich aktywność metaboliczna. Przegląd Gastroenterologiczny, 6: 1-7. https://www.researchgate.net/publication/263833625;

5. Błaszczyk M. 2009. Mikroorganizmy w ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;

6. Kołwzan B. i in. 2006. Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. www.researchgate.net/publication/45391096_Podstawy_mikrobiologii_w_ochronie_srodowiska.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie procesy metaboliczne, np. fermentację masłową, mlekową, alkoholową charakterystyczne dla mikroorganizmów (KP6_WG3).

2. Student zna i rozumie mechanizmy tolerancji na metale oraz procesy biochemiczne związane z interakcjami pomiędzy roślinami wyższymi, a także zjawisko quorum sensing występujące pomiędzy mikroorganizmami tworzącymi biofilm (KP6_WG4).

3. Student zna i rozumie korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem mikroorganizmów w życiu społecznym i różnych gałęziach przemysłu (KP6_WG8).

4. Student jest gotów do wypełniania zobowiązań na rzecz środowiska społecznego poprzez identyfikowanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego oraz zdrowia publicznego (KP6_KO1).

Metody i kryteria oceniania:

Osiągnięcie efektów kształcenia KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG8, KP6_KO1 zostanie zweryfikowane na podstawie egzaminu pisemnego po uprzednim pozytywnym zaliczeniu laboratorium.

Kryteria ocen zgodnie z kryteriami określonymi w par. 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

1. Mechanizmy tolerowania metali i ksenobiotyków przez mikroorganizmy i ich zastosowanie w celu oczyszczania środowiska (bioremediacja) i w przemyśle wydobywczy.

2. Archeony - charakterystyka domeny, klasyfikacja, cechy charakterystyczne. Ekstremozymy. Zastosowanie archeonów i ich produktów metabolizmu w różnych gałęziach przemysłu.

3. Mikroalgi - charakterystyka grupy ekologicznej, właściwiości chemicznych i ich potencjału w produkcji biopaliw tj. biodiesel, bioetanol, biowodów, biogaz.

4. Fermentacje. Charakterystyka mikroorganizmów i procesów fermentacji alkoholowej, mlekowej, masłowej, metanogenezy,

5. Mikroorganizmy w oszczyszczaniu wód i ścieków. Rola mikroorganizmów amonifikacyjnych, nitryfikacyjnych, denitryfikacyjnych i diazotroficznych w obiegu azotu.

6. Grupa ekologiczna bakterii promujących wzrost roślin (plant growth promoting, PGP) a żyzność gleb i produkcja biomasy.

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Oleńska 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.