Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroorganizmy w środowisku - semestr letni 320-MS1-2MSR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bednarek R., Dziadowic H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

2. Błaszczyk M.K. Mikrobiologia środowisk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

3. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. Mikrobiologia techniczna. Tom 1. Mikroorganizmy i środowiska ich występowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Schlegel H.G. Mikrobiologia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

2. Walczak M., Burkowska A., Swiontek-Brzezinska M., Kalwasińska A. Podstawy mikrobiologii w teorii i praktyce. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.

Efekty uczenia się:

1. Student zna zasadnicze procesy kształtujące populacje i biocenozy mikroorganizmów w rożnych typach ekosystemów oraz potrafi scharakteryzować poszczególne grupy mikroorganizmów zasiedlających rożne ekosystemy (KP6_WG1, KP6_UW3).

2. Student zna procesy biochemiczne związane z interakcjami pomiędzy organizmami wyższymi i mikroorganizmami (KP6_WG4).

3. Student zna korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem mikroorganizmów w życiu społecznym i gospodarce (KP6_WG8, KP6_KO1)

4. Student potrafi stosować terminologię fachową z zakresu mikrobiologii środowiska (KP6_UK3).

Sposoby weryfikacji:

Egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

1. Niezbędnym warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie laboratoriów na ocenę pozytywną.

2. Pozytywna ocena z zaliczenia pisemnego. Ocena końcowa będzie średnią ocen z zaliczenia semestru zimowego i letniego.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z ogólnymi wymaganiami określonymi w § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

1. Charakterystyka mikroorganizmów wodnych. Bakterie i grzyby chorobotwórcze i potencjalnie chorobotwórcze występujące w wodzie, ściekach i przenoszone przez systemy dystrybucji wody.

2. Działalność i występowanie mikroorganizmów w glebie.

3. Powietrze jako środowisko bytowania mikroorganizmów. Przeżywalność i rozprzestrzenianie mikroorganizmów w powietrzu

4-5. Metody poboru, utrwalania i przechowywania prób środowiskowych do analiz mikrobiologicznych.

6. Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Analiza sanitarna wody. Uwarunkowania prawne dotyczące czystości mikologicznej i bakteriologicznej wód w Polsce i na świecie.

7. Metody i techniki biologii molekularnej stosowane w biologii środowiskowej.

Metody dydaktyczne:

1. Wykład z elementami dyskusji

2. Prezentacje multimedialne.

3. Konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala 1130
Anna Pietryczuk 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)