Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosowana teoria liczb 360-MS1-3STL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecność na 20% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. W trakcie ćwiczeń student ma następujące możliwości zdobywania punktów:

1. dwa kolokwia. Za każde kolokwium student może otrzymać maksymalnie 50 punktów. Dla każdego z obu kolokwiów przewidziane są dwa terminy. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kolokwium w obu terminach, student może przystąpić do kolokwium w dodatkowym terminie ustalonym przez prowadzącego.

2. aktywność w trakcie ćwiczeń.

Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest

1. obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Każdą kolejną nieobecność należy usprawiedliwić stosownym zaświadczeniem lub odrobić.

2. uzyskanie z każdego kolokwium co najmniej 15 punktów.

3. uzyskanie łącznie co najmniej 50 punktów.

Skala ocen :niedostateczny – do 49,9 punktów

dostateczny – od 50 do 59,9 punktów

dostateczny plus – od 60 do 69,9 punktów

dobry – od 70 do 79,9 punktów

dobry plus – od 80 do 89,9 punktów

bardzo dobry – od 90 punktów.

Student, który nie spełnia w/w warunków może przystąpić na koniec semestru do kolokwium ratunkowego (obejmującego materiał z całego semestru) pod warunkiem, że

1. liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach nie przekracza dwóch. Ewentualne pozostałe nieobecności są usprawiedliwione lub odrobione.

2. student uzyskał przynajmniej z jednego kolokwium co najmniej 15 punktów.

Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium ratunkowego zalicza ćwiczenia na ocenę dostateczną.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:15 - 12:45, sala e-learning
każdy poniedziałek, 11:15 - 12:45, sala e-learning
Izabela Malinowska 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)