Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy metodologii badań społecznych 380-SS1-2GPG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.

Kubinowski, D., Nowak, M. (red.) (2006). Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków: "Impuls".

Lukenchuk, A. (ed.) (2011). Paradigms of research for the 21st century. Perspectives and examples from practice. New York, Washington, Bern, Frankfurt, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford: Peter Lang.

McLaughin, H. (2011). Understanding Social Work Research. SAGE.

Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: GWP.

Palka, S. (red.) (2010). Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: GWP.

Palka, S. (2018). Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej. Kraków: „Impuls”.

Pilch, T., Bauman T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: "Żak".

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Literatura uzupełniająca:

Bauman, T. (red.). (2013). Praktyka badań pedagogicznych. Karków: "Impuls".

Palaiologou, I., Needham, D., Male, T. (2016). Doing research in education. Theory and practice. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: SAGE.

Efekty uczenia się:

Studentka/Student:

- wyjaśnia znaczenie podstawowych terminów z zakresu metodologii badań społecznych (sposób weryfikacji: egzamin pisemny);

- wymienia i charakteryzuje elementy projektu badawczego (sposób weryfikacji: egzamin pisemny);

- wymienia i opisuje podstawowe cechy badań ilościowych i jakościowych (sposób weryfikacji: egzamin pisemny);

- dokonuje charakterystyki wybranych metod badań społecznych (sposób weryfikacji: egzamin pisemny);

- prognozuje skutki procesów i zjawisk społecznych – ustala związki między zmiennymi (sposób weryfikacji: egzamin pisemny);

- wskazuje i dokonuje analizy dylematów etycznych na różnych etapach prowadzenia badań (sposób weryfikacji: egzamin pisemny).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny składający się z 4 zadań otwartych, problemowych dotyczących treści prezentowanych na wykładzie (np. 'Dokonaj krytycznej oceny...'; 'Uzasadnij swoje stanowisko...')

Za każde zadanie Studentka/Student może otrzymać maksymalnie 5 pkt. (max. 20 pkt.)

55% punktów (11 pkt.) jest wymagane jako minimum do zaliczenia przedmiotu.

Punktacja/oceny:

20.00-19.00- bdb (5.0)

18.75-17.50 - db+ (4.5)

17.25-15.00 - db (4.0)

14.75-13.00 - dst+ (3.5)

12.75-11.00 - dst (3.0)

mniej niż 11.00 - ndst (2.0)

Zakres tematów:

1 Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie efektów kształcenia i sposobów ich weryfikacji. Prezentacja literatury przedmiotu. Pojęcie, funkcje, kryteria klasyfikacji i struktura nauki. Pojęcie metodologii nauk i metodologii badań społecznych. Metodologiczne podstawy współczesnych nauk społecznych – orientacja poznawcza pozytywistyczna i humanistyczna – badania ilościowe i jakościowe.

2 Etapy badania naukowego w badaniach ilościowych w naukach społecznych. Struktura projektu badawczego w naukach społecznych – przedmiot i cele badań. Istota, rodzaje i właściwości problemów i hipotez badawczych. Procedura formułowania problemów badawczych. Pojęcie i rodzaje zmiennych i wskaźników w naukach społecznych.

3 Badania jakościowe w naukach społecznych - istota, rodzaje, wady i zalety. Metody gromadzenia danych. Sposoby wiązania podejścia ilościowego i jakościowego w naukach społecznych. Triangulacja.

4 Metody, techniki i narzędzia badawcze w naukach społecznych – pojęcie i rodzaje. Charakterystyka wybranych metod badawczych: monografia instytucji, metoda indywidualnych przypadków, sondaż diagnostyczny, obserwacja.

5 Metody statystyczne w naukach społecznych. Podstawowe pojęcia statystyki. Pomiar – istota i właściwości. Rodzaje skal pomiarowych. Prezentacja materiału empirycznego charakteryzującego procesy i zjawiska społeczne. Budowa tabel i wykresów. Opis i interpretacja rozkładu zmiennej: wskaźniki struktury.

6 Podstawowe miary statystyczne zmiennych. Obliczanie i interpretacja niektórych miar rozkładu jednozmiennego, charakteryzujących procesy i zjawiska społeczne: średnia arytmetyczna, mediana, dominanta, odchylenie standardowe. Analiza i interpretacja miar, formułowanie wniosków dla praktyki.

7 Warsztat naukowy badacza. Wymagania stawiane publikacji naukowej (pracy dyplomowej) – struktura, język, zawartość merytoryczna, strona formalna pracy. Dobór i wykorzystanie źródeł. Przypisy bibliograficzne.

8 Etyka w badaniach naukowych.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne – wykład z elementami dyskusji; metody problemowe; case studies.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala A207
Marta Kowalczuk-Walędziak 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.