Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika przedszkolna 380-DS5-2PPR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Filipiak (2015) (red.), Budowanie rusztowania dla myślenia i uczenia się dzieci w perspektywie społeczno-kulturowej teorii Lwa S. Wygotskiego, [w:] Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego, E. Filipiak, Bydgoszcz.

E. Gruszczyk-Kolczyńska, Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier? Warszawa.

B. Jankowiak, S. Jaskulska, A Rybińska (2021), Postawy nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19, [w:] Rocznik Pedagogiczny, A. Cybal-Michalska (red.), Poznań.

E. Jaszczyszyn (2003) (red.), Ekologiczna edukacja przedszkolna, Białystok.

J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma (2011), Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Kraków.

J. Karbowniczek (2014) (red.), Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego, Warszawa.

W. Leżańska, E. Płóciennik (2021), Pedagogika przedszkolna z metodyką, Łódź 2021.

J. H. Helm, L. G. Katz (2003), Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Warszawa.

Cz. i M. Kupisiewicz (2009), Słownik pedagogiczny, Warszawa.

W. Okoń (2004), Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa.

B. Sieradzka-Baziur (2013), Słownictwo specjalistyczne prac z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w kontekście badań dotyczących języka naukowego, (w:) Współczesne strategie i nowe wyzwania w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej, I. Nowakowska-Kempna (red.), Kraków.

E. Zielińska (2004), Kształtowanie czynności samoobsługowych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej, [w:] E. Gruszczyk-Kolczyńska i E. Zielińska, Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Artykuły badawcze z zakresu pedagogiki przedszkolnej (w wyborze)

B. Muchacka, I. Czaja-Chudyba (2007), Strategia wspierania strukturyzacji wiedzy dziecka w sytuacjach edukacyjnych, Kraków.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Programy wychowania w przedszkolu (w wyborze)

Efekty uczenia się:

KA7_WG2 – Posiada wiedzę dotyczącą klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się̨ i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne, a także potrafi je krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać. Sposób weryfikacji: wskazanie teorii oraz nazwisk autorów, lista postępowań dorosłych i identyfikowanie na tej podstawie realizowanych teorii rozwoju dziecka

KA7_WG3 – Wykazuje wiedzę dotyczącą współczesnych interdyscyplinarnych badań nad dzieciństwem dotyczących zagadnienia dobrostanu dziecka. Sposób weryfikacji: pisemna analiza scenariuszy zajęć dydaktycznych w kierunku zmian w aktywności nauczyciela i dzieci; pisemna analiza tekstu artykułu badawczego

KA7_WG7 – Dysponuje wiedzą na temat znaczenia i możliwości celowego oraz różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie wychowywania i kształcenia dzieci. Sposób weryfikacji: wypowiedź ustna dotycząca organizacji warunków do zabaw swobodnych; omówienie procedury wprowadzania dzieci w granie

KA7_WK3 – Posiada wiedzę dotyczącą roli nauczyciela w modelowaniu postaw i zachowań dzieci. Sposób weryfikacji: recenzja tekstu pedagogicznego; pisemne wskazanie programu wychowania w przedszkolu, wskazanie teorii w oparciu, o którą został opracowany oraz krótki jej opis

KA7_WK4 – Ma wiedzę na temat procesów komunikacji społecznej oraz ich prawidłowości i zakłóceń. Sposób weryfikacji: odegranie scenek kontaktu nauczyciel-rodzic i ich krytyczna ocena ze wskazaniem zaburzeń w komunikacji

KA7_UO5 – Racjonalnie i zgodnie z zasadami techniki pracy umysłowej gospodaruje czasem zajęć dziecka, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku. Sposób weryfikacji: ustna analiza struktury zajęć z uwzględnienie orientacyjnego czasu trwania i higieny układu nerwowego dziecka

KA7_KK3 – Potrafi projektować i wdrażać działania mające na celu edukację aksjologiczną i wychowanie do wartości – wprowadzanie dzieci w świat wartości. Sposób weryfikacji: pisemny opis zadań, jakie spoczywają na nauczycielu w trakcie prac z dziećmi (organizacja warunków, aktywna obserwacja, uzasadniona interwencja); pisemna analiza "Warunków i sposobów realizacji" z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń - obecność i aktywność podczas zajęć oraz ocena prac zaliczeniowych.

Zaliczenie nieobecności - następuje w ciągu 2 tygodni od ostatniej nieobecności. Student powinien wykonać zadanie z zajęć (na ocenę), na których był nieobecny.

Liczba punktów wymagana do zaliczenia przedmiotu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za wykonanie zadań przewidzianych w trakcie realizacji przedmiotu.

Punktacja:

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

Zakres tematów:

1. Źródła pedagogiki przedszkolnej

2. Krytyczna analiza scenariuszy zajęć dydaktycznych pod kątem stosowania założeń konstruktywizmu

3. Terminologia używana w pedagogice a terminologia pedagogiki przedszkolnej

4. Współczesne badania z zakresu pedagogiki przedszkolnej

5. Teorie rozwoju dziecka a praktyki pedagogiczne

6. Analiza Ustawy o systemie oświaty oraz Podstawy programowej wychowania przedszkolnego

7. Powiązania pomiędzy dokumentami obowiązującymi nauczyciela - Podstawa programowa i program wychowania w przedszkolu

8. Usamodzielnianie się dziecka. Czynności samoobsługowe

9. Zabawy/gry w edukacji dzieci

10. Zajęcia dydaktyczne

11. Okazja edukacyjna

12. Dziecko jako badacz - projekt

13. Formy współpracy z rodzicami

14. Teksty z zakresu pedagogiki przedszkolnej i krytyczne analizy studentów

15. Teksty z zakresu pedagogiki przedszkolnej i rekomendacje studentów

Metody dydaktyczne:

(mini)wykład konwersatoryjny, metoda sytuacyjna, burza mózgów, ćwiczeniowa, symulacyjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:30 - 17:00, sala A207 (cwi)
Paulina Czygier, Elżbieta Jaszczyszyn 20/ szczegóły
2 każdy wtorek, 8:30 - 10:00, sala B123 (cwi)
Iwona Kozłowska 19/ szczegóły
3 każda środa, 13:45 - 15:15, sala C2.19 (wyk)
Marta Makarewicz 19/ szczegóły
4 każdy piątek, 8:30 - 10:00, sala A208 (cwi)
Karolina Rutkowska 20/ szczegóły
5 każdy wtorek, 8:30 - 10:00, sala A113 (cwi)
Sylwia Wesołowska 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)