Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika przedszkolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-2PPR
Kod Erasmus / ISCED: 05.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika przedszkolna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok PiW SJ sem.letni
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Dostarczenie praktyce wiedzy, która służy jej doskonaleniu, wyjaśnianiu i weryfikowaniu działań praktycznych, gromadzenie wiedzy o wychowaniu w instytucjach przedszkolnych przez rzetelne opisywanie dostrzeganych zjawisk, wyciąganie wniosków, jak należy organizować działalność pedagogiczną w środowisku przedszkolnym, co należy pozostawić, co zmienić, ukazywanie celów funkcji, treści, zasad, sposobów planowania, skutecznych metod i form pracy z dziećmi (tok działalności edukacyjnej) oraz określanie kompetencji pedagogicznych i cech osobowości nauczyciela. Za ważne uznaje się osiągnięcia pedagogiki przedszkolnej na niwie nauki i implementację tej wiedzy do praktyki (wdrożenie, przystosowanie, realizacja).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z terminologią używaną w pedagogice przedszkolnej, jej źródłami, miejscem oraz zastosowaniem w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych; miejscem pedagogiki przedszkolnej w systemie nauki oraz z jej przedmiotowymi i metodologicznymi powiązaniami z innymi dyscyplinami naukowymi; typami, celami i zasadami funkcjonowania instytucji edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym; celami i zasadami współpracy przedszkola z podmiotami zewnętrznymi oraz modelami, funkcjami, szansami i zagrożeniami współpracy; rolą nauczyciela w rozwijaniu postaw i zachowań dzieci; analizami i interpretacjami złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i kulturowych, a także motywów i wzorów ludzkiego zachowania; stylami wychowania w praktyce wychowawczej, ich wartościowymi cechami i zagrożeniami dla podmiotowości dziecka.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne; pedagogika przedszkolna

Rok studiów/semestr: II/4

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin: 30 (w) i 30 (ćw)

Metody dydaktyczne: konsultacje, wykłady, ćwiczenia, warsztaty grupowe, projekty

Punkty ECTS: 7,0;

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

udział w wykładach -15x2h =30h

udział w ćwiczeniach - 15x2h=30h

przygotowanie do ćwiczeń - 30h

przygotowanie do kolokwium/ testu kontrolnego - 5h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 2h

przygotowanie zadań zleconych do wykonania - 30h

przygotowanie do egzaminu- 2h

egzamin- 2h

Wskaźniki ilościowe:

-Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela -63h, ECTS - 2.1

-O charakterze praktycznym - 125, ECTS - 5

Literatura:

Karbowniczek J., Kwaśniewska J., Surma B., (2011). Pedagogika przedszkolna z metodyką, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.

Klus-Stańska D., (2019). Pedagogika wczesnej edukacji, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.

Kuszak K., (2017). Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku 3-6 lat, [w:] J. Pyżalski (red.), Małe dziecko w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami, Wydawnictwo „Eter”, Łódź.

Waloszek D., (2006). Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza, status i przedmiot badań, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Ustawa o systemie oświaty (obowiązująca)

Efekty uczenia się:

KA7_WG2 – Posiada wiedzę dotyczącą klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się̨ i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne, a także potrafi je krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać.

KA7_WG3 – Wykazuje wiedzę dotyczącą współczesnych interdyscyplinarnych badań nad dzieciństwem (Childhood Studies) dotyczących zagadnienia dobrostanu dziecka.

KA7_WG7 – Dysponuje wiedzą na temat znaczenia i możliwości celowego oraz różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie wychowywania i kształcenia dzieci.

KA7_WK3 – Posiada wiedzę dotyczącą roli nauczyciela w modelowaniu postaw i zachowań dzieci.

KA7_WK4 – Ma wiedzę na temat procesów komunikacji społecznej oraz ich prawidłowości i zakłóceń.

KA7_UO5 – Racjonalnie i zgodnie z zasadami techniki pracy umysłowej gospodaruje czasem zajęć dziecka, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku.

KA7_KK3 – Potrafi projektować i wdrażać działania mające na celu edukację aksjologiczną i wychowanie do wartości – wprowadzanie dzieci w świat wartości.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin, zaliczenie na ocenę w trybie zdalnym (obecności, wykonanie zlecanych zadań do wykonania)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jaszczyszyn
Prowadzący grup: Elżbieta Jaszczyszyn, Iwona Kozłowska, Karolina Rutkowska, Sylwia Wesołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jaszczyszyn
Prowadzący grup: Elżbieta Jaszczyszyn, Karolina Rutkowska, Sylwia Wesołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)