Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy edukacji językowej 380-DS5-3JDW
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bańko M., Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2002.

Bąk P., Gramatyka języka polskiego, różne wydania.

Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej. (Słownictwo rodzime), Warszawa 1982.

Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S., Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1998.

Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami, red. W. Doroszewski i B. Wieczorkiewicz, oprac. B. Bartnicka-Dąbkowska i in., t. 1–2, Warszawa 1959 i nast. wyd.

Grzegorczykowa R., Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1998.

Jaworski M., Podręczna gramatyka języka polskiego, wyd. 6, Warszawa 1995.

Jędrzejko E., Kita M., Gramatyka polska. Podstawy wiedzy o budowie języka polskiego, Warszawa 2000.

Jodłowski S., Podstawy składni polskiej, Warszawa 1976.

Klemensiewicz Z., Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, wyd. 4, Warszawa 1962 i nast. wyd.

Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem) , wyd. 4, Warszawa 2000.

Ostaszewska D., Tambor J., Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Kraków 1990 i nast. wyd.

Podracki J., Składnia polska. Książka dla nauczycieli, studentów i uczniów, Warszawa 1997.

Saloni Z., Świdziński M., Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa 1981 i nast. wyd.

Strutyński J., Gramatyka polska. Wprowadzenie, fonetyka, fonologia, morfologia, składnia, wyd. 3, Kraków 1999.

Tokarski J., Fleksja polska, Warszawa 1973 i nast. wyd.

Wierzchowska B., Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wrocław 1980.

Wiśniewski M., Zadania z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1999.

Efekty uczenia się:

Student:

K_W08 - Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń.

K_W13 - Ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę.

K_K01 - Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

KA7_KK4 - Jest gotów do autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami merytorycznymi

Metody i kryteria oceniania:

• Kolokwium pisemne

• Aktywność studenta na ćwiczeniach

• Zespołowe prace pisemne

• Obecność

Zakres tematów:

Historia językoznawstwa. Działy lingwistyki.

• Znak językowy jako istota edukacji polonistycznej.

• Budowa i funkcje narządów mowy. Głoska a litera. Podział i klasyfikacja głosek. Sylaba. Akcent wyrazowy i zdaniowy.

• Podział wyrazów na części mowy.

• Fleksja. Rozbiór gramatyczny zdania.

• Słowotwórstwo. Rodziny wyrazów. Wyrazy podstawowe i pochodne.

• Składnia. Części zdania. Rodzaje zdań. Rozbiór logiczny zdania.

• Zasady polskiej ortografii.

• Nowe kierunki w językoznawstwie współczesnym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 10:15 - 11:45, sala A105
Zofia Redlarska 22/ szczegóły
2 co drugi piątek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala A105
Zofia Redlarska 23/ szczegóły
3 co drugi piątek (nieparzyste), 12:00 - 13:30, sala A105
Zofia Redlarska 23/ szczegóły
4 co drugi piątek (nieparzyste), 8:30 - 10:00, sala A105
Zofia Redlarska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)