Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa 380-S2-1YAKU
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Burszta W.J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Wydawnictwo: ZYSK I S-KA, Poznań 2009.

Gajda J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.

Nowicka E., Świat człowieka - świat kultury, PWN, Warszawa 2009.

Chwalba A. (red.), Obyczaje w Polsce: od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa 2006.

Rzymiełka J., W poszukiwaniu własnych korzeni, Sonia Droga, Katowice 2020.

Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne o znaczeniach i wartościach baśni, Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 1996.

Fromm E., Zapomniany język: wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów, Warszawa 1951.

Benedict R., Wzory kultury, Vis-a-Vis, Kraków 2019.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy, student:

KA7_WG6,

ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

KA7_WG7,

ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych

KA7_WK2,

ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych

KA7_WK5,

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

W zakresie umiejętności, student:

KA7_UW1,

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych

KA7_UW2,

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych

KA7_UK2,

potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych

KA7_UK3,

posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi (w tym dotyczącymi ochrony własności intelektualnej)

KA7_UO1,

posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki

KA7_UO2,

ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań

W zakresie kompetencji społecznych, student:

KA7_KK1,

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego

KA7_KO1,

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą (w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej); poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

KA7_KR1

jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się (w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (obowiązkowe 75% obecności)

- aktywność na zajęciach

- praca w grupie

- kolokwium pisemne

Zakres tematów:

Komunikacja w kulturze – język symboliczny.

Komunikacja w kulturze - znaczenie baśni, legend i mitów.

Rodzaje i funkcje tabu.

Inkulturacja młodzieży

Polskie zwyczaje i obyczaje (dawne i współczesne Polaków).

Korzenie rodziny.

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z tekstem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 19:00 - 20:30, sala B123
Sylwia Romanowska 18/ szczegóły
2 co drugi poniedziałek (parzyste), 17:15 - 18:45, sala B123
Sylwia Romanowska 18/ szczegóły
3 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 17:15 - 18:45, sala B123
Sylwia Romanowska 18/ szczegóły
4 co drugi poniedziałek (parzyste), 15:30 - 17:00, sala B123
Sylwia Romanowska 21/ szczegóły
5 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 15:30 - 17:00, sala B123
Sylwia Romanowska 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.