Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja społeczna i obywatelska w klasach I-III 380-WS2-2GMO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bobrowska E., Gierszewski D., Kluzowicz J. (red.), Edukacja obywatelska wobec migracji, Kraków, WUJ 2019.

Domeracki P., Tyburski W., Podstawy edukacji i kształtowania świadomości społecznej

w duchu zrównoważonego rozwoju, w: W. Tryburski, Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Toruń, Wydawnictwo UMK, 2011.

Gaweł A., Bieszczad B. (red.) Reinterpretacje kontekstów wychowania, Kraków, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2016.

Gaweł A., Bieszczad B., Banaszak S., Śmietańska J. (red.) Diagnoza w wymiarze jednostkowym i społecznym, Poznań, Wyd. Naukowe UAM, 2019.

Gaweł A., Bieszczad B. (red.) Reinterpretacje kontekstów wychowania, Kraków, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2016.

Gierszewski D., Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej. Kraków, Wyd. UJ, 2017.

Jędrzejko M., Kozłowski T,., Zagrożeni "niegościnną" rzeczywistością, Warszawa, Oficyna Wydawnicza "Aspra", 2020.

Kiliana S. (red.) Edukacja obywatelska we współczesnej szkole, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010.

Kopińska V., Edukacja obywatelska w szkole, Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2017.

Korzeniowski J., Machałek M., Edukacja obywatelska w szkole, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

Szczurek-Boruta A., Jas K., Człowiek wykluczony i człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, edukacyjnym, kulturowym, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.

Kołodziejczyk A. Późne dzieciństwo – młodszy wiek szkolny (w:) Janusz Trempała (red.) Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa, PWN, 2011.

Karwowska-Struczyk M.,Dziecko i rówieśnicy w społecznym świecie wczesnej edukacji [w:] D. Klus-Stańska. M. Szczepska-Pustkowska, Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2009.

Kowalik S. (2002) Rozwój społeczny, (w:) B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.) Psychologia rozwoju człowieka, t.3, Warszawa, PWN, 2002.

Nowicka, M. Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010

Garbula-Orzechowska J., Edukacja historyczna w klasach początkowych, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2002.

Efekty uczenia się:

Student:

- wyjaśnia pojęcia z obszaru edukacji społecznej i obywatelskiej w klasach 1-3,

- proponuje sposoby rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci w wieku i młodszym wieku szkolnym,

- planuje przebieg zajęć z edukacji społecznej, obywatelskiej w klasach I-III dotyczących: kształtowania poczucia przynależności społecznej; budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych i obywatelskich; rozwijania nawyków kulturalnych oraz rozwijania u dziecka umiejętności funkcjonowanie w klasie w relacjach społecznych – przygotowanie do pełnienia ról społecznych,

- uzasadnia potrzebę dokształcania się i doskonalenia umiejętności w trakcie realizowania zadań z zakresu edukacji społecznej i obywatelskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest minimum 90% obecności na zajęciach, aktywność na zajęciach oraz oceny z prac pisemnych. Nieobecności na zajęciach należy zaliczyć nie później niż w 3 tygodnie od daty nieobecności.

Liczba punktów wymagana do zaliczenia przedmiotu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za wykonanie zadań przewidzianych w trakcie realizacji przedmiotu.

Punktacja:

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

Trzy prace pisemne o charakterze metodycznym będą podlegały ocenie.

Ustna forma zaliczenia – student podpisuje się w protokole potwierdzając tym samym znajomość oceny. W przypadku realizacji zajęć w systemie zdalnym zajęcia będą się odbywały na platformie Teams.

Zakres tematów:

1. Edukacja społeczna, obywatelska i etyka - wprowadzenie

 Analiza założeń przedmiotu Edukacja społeczna i obywatelska

 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

 Treści obywatelskie, z zakresu etyki i o charakterze społecznym w PP i ich wzajemne relacje - analiza podstawy programowej

2. Istota i założenia edukacji obywatelskiej i społecznej w klasach 1-3 szkoły podstawowej

 Założenia edukacji społecznej i obywatelskiej

 Cele edukacji społecznej i obywatelskiej

 Analiza treści dotyczących edukacji społecznej i obywatelskiej w programach kształcenia.

 Przygotowanie prezentacji graficznej treści ed. społecznej i obywatelskiej dzieci.

 Specyfika metod stosowanych w edukacji społecznej i obywatelskiej

 Rola nauczyciela w edukacji społecznej i obywatelskiej uczniów klas początkowych

3. Kompetencje społeczne i obywatelskie

 Kompetencje, kompetencje kluczowe – wyjaśnienia terminologiczne

 Kompetencje społeczne i obywatelskie ich struktura i miejsce w programach edukacji wczesnoszkolnej

 Sposoby rozwijania umiejętności składowych kompetencji społecznych i obywatelskich

4. Rozwój społeczny i obywatelski dziecka – charakterystyka rozwojowa

 Etapu rozwoju społecznego, emocjonalnego i moralnego dziecka

 Rejestr zachowań społecznych i obywatelskich uczniów klasach I-III

 Psychopedagogiczna sylwetka dziecka w młodszym wieku szkolnym i wynikające z niej konsekwencje dla edukacji

5. Treści społeczne i obywatelskie w materiałach dla uczniów i nauczycieli

 Przegląd podręczników

 Analiza materiałów metodycznych dla nauczycieli (przewodniki i poradniki metodyczne, projekty edukacyjne)

 Propozycje opracowania wybranych treści społecznych i obywatelskich

6/7. Edukacja społeczna i obywatelska – interpretacja podstawowych pojęć w odniesieniu do edukacji elementarnej

 Środowisko społeczne,

 Obywatelskość i demokracja

 Aktywność społeczna i samorządność

 Społeczność lokalna

 Etyka i wartości (instrumentalne i autoteliczne)

 Opracowanie słowniczka terminów dla dzieci w młodszym wieku szkolnym

8. Relacje społeczne dzieci w młodszym wieku szkolnym i możliwości ich wykorzystania w edukacji społecznej i obywatelskiej

 Grupa rówieśnicza

 Relacje z rówieśnikami i dorosłymi

 Role, w których występuje uczeń

 Budowanie relacji z „innym”

 Przestrzeganie norm i zasad współżycia – propozycje rozwiązań metodycznych

9/10. Konstruowanie projektów zajęć dydaktycznych

 Obchodzenie świąt państwowych

 Dzień patrona szkoły

 Wykorzystanie legend i podań

 Prawa i obowiązki ucznia

11. Mała Ojczyzna – wymiary lokalne i globalne edukacji społecznej i obywatelskiej

 Edukacja regionalna

 Rozumienie pojęcia Mała Ojczyzna

 Rozwijanie postaw patriotycznych

 Analiza scenariuszy zajęć zintegrowanych

12/13. Budowanie programu autorskiego z zakresu edukacji społecznej i obywatelskiej –„Ja – mały obywatel”

 Zasady budowy programów

 Struktura programu

 Propozycje własne.

14. Edukacja społeczna i obywatelska w innych krajach

 Edukacja społeczna i obywatelska w amerykańskiej szkole

 Edukacja społeczna i obywatelska w szkole w Wielkiej Brytanii

 Edukacja społeczna i obywatelska we Francji

 Edukacja społeczna i obywatelska w Niemczech

15. Rekapitulacja i podsumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia, dyskusja, metoda projektu, analiza materiałów dydaktycznych, pokaz, wyjaśnienie, metody aktywizujące

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:30 - 10:00, sala A113
Barbara Dudel 21/ szczegóły
2 każda środa, 10:15 - 11:45, sala A113
Barbara Dudel 19/ szczegóły
3 każda środa, 12:00 - 13:30, sala A113
Barbara Dudel 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.