Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy - angielski cz.3 380-ON1-2JAN3
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 22
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

https://www.ted.com/

https://ed.ted.com/

http://study.com/

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

https://scholar.google.pl/

www.onestopenglish.com

https://webgate.ec.europa.eu/sr/speech/multilingualism-1

www.warsawvoice.pl

www.bbc.com/news

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- zna elementarną terminologię używaną w pedagogice (KA6_WG1) w kontekście języka obcego

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł w języku obcym (KA6_UW4),

- ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów na poziomie językowym B2 (KA6_UK2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (KA6_KK1)

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie (KA6_KO3)

Metody i kryteria oceniania:

Studenci otrzymują zaliczenie na ocenę po III semestrze nauki.

Ocena zaliczeniowa jest średnią ocen uzyskanych w trakcie semestru: za testy, prace pisemne, prace domowe, aktywność na zajęciach, oraz zadania na platformie eduPortal lub Teams (jeśli dotyczy).

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie na min. 51% wszystkich kartkówek leksykalnych,

-zaliczenie na min. 51% wszystkich zadań w formie e-learning (jeśli dotyczy),

- napisanie testu umiejętnościowego,

- napisanie prac pisemnych,

- aktywność w czasie zajęć warsztatowych oraz projektów grupowych

- regularne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona w semestrze)

W przypadku nadprogramowej nieobecności studenta, obowiązany jest on do ustnego streszczenia artykułu/filmu nawiązującego do tematyki związanej z dziedziną kierunkową o długości tekstu lub skryptu jednej strony A4 (ok. 1800 znaków) w czasie konsultacji oraz zaliczenie wszelkich zaległych prac w ciągu dwóch tygodni od nieobecności lub testu. Opuszczenie przez studenta więcej niż połowy zajęć jest podstawą do braku otrzymania zaliczenia a ewentualne zaliczenie przedmiotu ustalane będzie indywidualnie w porozumieniu z wydziałem.

Zakres tematów:

Tematy związane z poniższymi zagadnieniami :

Inteligencje wielorakie

Style uczenia się, techniki zapamiętywania wspomagające uczenie się

Praca - słownictwo związane z pracą, poszukiwaniem pracy, rekrutacją, rozmową o pracę

Bullying - zastraszanie i znęcanie się wśród rówieśników

Przemoc domowa

Opieka nad osobami starszymi z potrzebami społecznymi lub chorobami długoterminowymi

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/dyskusja, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych (kartkówki leksykalne oraz raz w semestrze test umiejętnościowy), zadań praktycznych, krótkich pisemnych lub ustnych prac domowych na platformie Eduportal.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 17:10 - 19:25, sala B223 (cwi)
Iwona Kubas 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)