Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstruktywne zwalczanie stresu 380-SN2-2XGTW
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Everly G.S., Rosenfeld R. (1992). Stres. Przyczyny, terapia i autoterapia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Heszen I., Sęk H. (2008). Zdrowie i stres. W: J. Strelau, D. Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. Gdańsk: GWP, 681-734.

Stawiarska P. (2016). Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata. (Rozdz. 2. Stres zawodowy – wyzwanie dla współczesnego świata). Warszawa: Difin SA, 23-39.

Strelau J., Jaworowska A., Wrześniewski K., Szczepaniak P. (2005). Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Strojnowski J. (1998). Psychoterapia. Poradnik dla osób, które chcą się odnaleźć oraz dla ich terapeutów. Wrocław: Wydawnictwo Arboretum.

Szewczyk W. (1998). Rozumieć siebie i innych. Zarys psychologii. Tarnów: Wydawnictwo BIBLOS.

Literatura uzupełniająca:

Biela A. (red.) (1990). Stres w pracy zawodowej. Wybrane zagadnienia. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Mika S. (1992). O różnych drogach samodoskonalenia. Warszawa: WSiP.

Płużek Z. (1991). Psychologia pastoralna. Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy: student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o działaniach edukacyjnych, opiekuńczo–wychowawczych, terapeutycznych, profilaktycznych w obrębie różnych struktur społecznych (KA7_WG8)

Sposób weryfikacji:

- pisemny test wyboru

W zakresie umiejętności: student potrafi wykorzystywać i integrować interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych (KA7_UW2). Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych, zarówno ze specjalistami w zakresie dyscypliny, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów (KA7_UK3). Potrafi pracować w zespole; umie przyjmować i wyznaczać zadania; ma pogłębione umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację

celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych (KA7_UO2). Potrafi współpracować w grupie i przyjmować w niej różne role (KA7_UO3). Jest gotowy do nawiązywania kontaktu z klientem oraz skutecznego motywowania go do aktywności i uczenia się samodzielnego rozwiązywania problemów (KA7_UO5).

Sposób weryfikacji:

- uczestnictwo w zadaniach aranżowanych przez prowadzącego w trakcie zajęć

W zakresie kompetencji społecznych: student jest wrażliwy na problemy społeczne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pomocowe (KA7_KK2)

Sposób weryfikacji:

- uczestnictwo w zadaniach aranżowanych przez prowadzącego w trakcie zajęć

- ocena aktywności w trakcie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Forma oceny pracy studenta:

- pozytywne zaliczenie pisemnego testu wyboru (należy odpowiedzieć pozytywnie na min. 6 pytań z 10).

Zakres tematów:

1. Czym jest stres?

2. Najczęstsze przyczyny sytuacji stresowych

3. Indywidualne sposoby reagowania na stres

4. Od stresu do choroby

5. Charakterystyka reakcji stresowej

6. Konstruktywne formy reakcji na sytuację stresową

7. Pisemny test zaliczeniowy

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące, wykonywanie i analiza wyników testów związanych ze sposobem przeżywania sytuacji stresowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 12:00 - 13:30, sala A105
Andrzej Dakowicz 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)