Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF1 - gramatyka praktyczna 340-FA1-1PNFG
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Berthet A., Daill E., Hugot C., Kizirian V. M., Waendendries M., Alter Ego+ 2, Hachette FLE 2012.

2. Berthet A., Sampsonis B., Hugot C., Waendendries M., Alter Ego+ 2, Cahier d'activités, Hachette FLE 2012.

3. Bescherelle, La Conjugaison pour tous, Hatier 1997.

4. Przestaszewski L., Gramatyka języka francuskiego, Wiedza Powszechna 2009.

5. Dubois J., Jouannon G., Lagane R., Gramatyka języka francuskiego, Delta 2000.

6. Chollet I., Robert J.-M., Les verbes et leurs prepositions, CLE International 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat funkcjonowania systemu morfo-syntaktycznego. (KA6_WG1)

Umiejętności

2. Student potrafi swobodnie operować podstawowymi strukturami gramatycznymi, służącymi do komunikowania elementarnych wypowiedzi w mowie i na piśmie. (KA6_UK5)

Kompetencje

3. Student ma świadomość ważności zagadnień gramatycznych (w kontekście wypowiedzi ustnej lub pisemnej) dla prawidłowego przekazu i zrozumienia. (KA6_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

1. Formy zaliczenia: pisemne testy gramatyczne. Nieobecność na teście skutkuje oceną niedostateczną. Zwolnienie lekarskie umożliwia przystąpienie do testu na konsultacjach w ciągu 2 tygodni od terminu testu na zajęciach.

2. Podstawą do oceny końcowej będzie średnia z punktów ze wszystkich testów. Wymagany próg zaliczenia: 55%. Student, który nie uzyskał wymaganej sumy punktów, ma prawo do jednego testu poprawkowego na koniec semestru, obejmującego materiał ze wszystkich testów. Najwyższą możliwą oceną z testu poprawkowego jest ocena dostateczna (3). Na ocenę semestralną z zajęć wpływ mają również obecności.

3. Dopuszczalne są 4 nieobecności w semestrze. Przekroczenie tego limitu kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Przypadki większej liczby nieobecności studenta z powodu dłuższej choroby będą rozpatrywane indywidualnie, zwolnienie lekarskie należy dostarczyć w ciągu 2 tygodni.

Zakres tematów:

1. Czasy przeszłe (imparfait, passé composé, plus-que-parfait).

2. Zdania porównawcze.

3. Określenia czasu.

4. Zaimki w funkcji dopełnienia bliższego i dalszego.

5. Zaimki względne proste.

6. Uzgadnianie "participe passé".

7. Mowa zależna w czasie teraźniejszym.

8. Przysłówki i ich miejsce w zdaniu.

9. Tryb łączący "subjonctif présent".

10. Zaimki rzeczowne wskazujące, pytające, nieokreślone, dzierżawcze.

11. Nominalizacja. Rodzaj gramatyczny rzeczowników.

12. Strona bierna.

13. Zaimki akcentowane stosowane po przyimkach.

14. Imiesłów "gérondif".

15. Tryb warunkowy "conditionnel présent". Zdanie warunkowe.

16. Podstawowe wyrażenia celu, przyczyny i konsekwencji.

Metody dydaktyczne:

Obserwacja funkcjonowania języka w zdaniach i tekstach, wyciąganie wniosków odnośnie reguł gramatycznych, ćwiczenia praktyczne na zdaniach i tekstach (uzupełnianie, przeformułowanie, tłumaczenie). Praca w parach. Praca indywidualna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 4
każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 5
Urszula Kochanowska 14/ szczegóły
2 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 4
każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 5
Urszula Kochanowska 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.