Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do literaturoznawstwa 340-FP1-1IEL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Dictionnaire des personnages littéraires et dramatiques de tous les pays, SEDE, Paris, 1960.

2. Eco, Umberto, L’oeuvre ouverte, Denoël, 1965.

3. Eco, Umberto, Lector in fabula, Grasset, 1985.

4. Esslin ,Martin, Le théâtre de l’absurde, Buchet-Chastel, Paris, 1965.

5. Fayolle, Roger, La critique. Paris, Armand Colin,1978 [odbitka xero]

6. Ingarden, Roman, Szkice z filozofii literatury, Spółdzielnia wydawnicza „Polonista”, Łódź, 1947.

7. Ingarden, Roman, O poznawaniu dzieła literackiego, PWN, Warszawa, 1976.

8. Jakobson, Roman, Essais de linguistique générale, Paris, 1963.

9. Kowzan, Tadeusz, „Le signe au théâtre”, ds. Diogène, vol. LXI, 1968.

10. Pavis, Patrice, Dictionnaire du théâtre, Dunod, 1998.

11. Propp, Vladimir, Morphologie du conte, Seuil, 1965.

12. Sartre, Jean-Paul, Qu’est-ce que la littérature? [ds. Situations, II], Gallimard, 1948.

13. Todorov, Tzvetan, Théorie de la littérature. Textes des formalistes russes, Seuil, 1965.

14. Todorov, Tzvetan, Poétique de la prose, Seuil, 1971.

15. Ubersfeld, Anne, Lire le théâtre, Editions sociales, Paris, 1977.

16. Ubersfeld, Anne, L’Ecole du spectateur, Editions sociales, paris, 1981.

17. Ubersfeld, Anne, Le Théâtre et la cité; de Corneille à kantor, AISSiIASPA, Bruxelles, 1991.

18. Wellek, René, Warren, Austin, La théorie littéraire, Seuil, 1971.

Efekty uczenia się:

Student zna podstawową terminologię nauk filologicznych.

Student ma podstawową wiedzę na temat związku nauk filologicznych z innymi dyscyplinami, które służą poszerzaniu wiedzy filologicznej (historia, filozofia, antropologia i inne wybrane).

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz własności intelektualnej.

Student ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i wydarzeniach współczesnego życia kulturalnego.

Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie wybranej specjalizacji dyplomowej.

Student ma świadomość wagi materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z przedmiotu będzie wystawiona na podstawie:

- obecności na wykładzie (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze - przekroczenie tego limitu ma wpływ na ocenę końcową);

- jedno lub dwa kolokwia (zapowiedziane z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem), obejmującego treści przedstawiane na wykładach;

-weryfikacji notatek z trzech wskazanych wykładów;

OPCJONALNIE:

-pomoc w organizowaniu Godziny z baśnią francuską

Zakres tematów:

1. Czym jest literatura?

2. Czym jest literaturoznawstwo? Charakterystyka dziedziny i omówienie jej podstawowych gałęzi.

3. Historia literaturoznawstwa francuskiego w zarysie (początki i rozwój dziedziny, szkoły literaturoznawcze, ich przedstawiciele i założenia).

4. Wprowadzenie do badań literaturoznawczych - od teorii do praktyki (omówienie wybranych kategorii estetycznych i konwencji literackich - realizm, idealizm, fantastyka, komizm, tragizm, absurd, groteska, burleska; problem rodzajów i gatunków literackich: ich ewolucja i rozwojowość, przemiany zachodzące w literaturze europejskiej, w szczególności francuskiej, od okresu Średniowiecza po czasy współczesne).

Metody dydaktyczne:

wykład interaktywny, z elementami multimedialnymi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 12:15, sala e-learning
Agnieszka Włoczewska 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Filologicznego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)