Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF2- gramatyka praktyczna 340-FP1-2GP
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Dollez C., Pons S., Alter Ego+ 3, Hachette FLE 2013.

Pons S., Trévisiol P., Veillon Leroux A., Alter Ego+ 3, Cahier d'activités, Hachette FLE 2013.

Bescherelle, La conjugaison pour tous, Hatier 1997.

Literatura uzupełniająca:

Delatour Y., Jannepin D., Léon-Dufour M., Teyssier B., Nouvelle Grammaire du Français. Cours de Civilisation Française de la Sorbonne,

Hachette FLE 2004.

Przestaszewski L., Gramatyka języka francuskiego, Wiedza Powszechna 2009.

Supryn-Klepcarz M., Repetytorium gramatyczne z języka francuskiego, Wydawnictwo Szkolne PWN 2010.

Sirejols E., Renaud D., 450 nouveaux exercices, niv. intermédiaire, CLE International 1996.

Coquineau-Gunduz M.-P., Les 500 exercices de grammaire, niv. B1, Hachette FLE 2005.

Coquineau-Gunduz M.-P., Les 500 exercices de grammaire, niv. B2, Hachette FLE 2007.

Grégoire M., Thiévenaz O., Grammaire progressive du français, niv. intermédiaire, CLE International 1995.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student ma uporządkowaną wiedzę na temat systemu morfo-syntaktycznego języka francuskiego na poziomie B1+/B2. (KA6_WG1)

Sposoby weryfikacji: kolokwium, ćwiczenia praktyczne, ocena aktywności w trakcie zajęć

Umiejętności:

2. Student operuje zróżnicowanymi strukturami gramatycznymi służącymi do precyzyjnego wyrażania swoich myśli oraz komunikowania

się w mowie i piśmie. (KA6_UW7)

Sposoby weryfikacji: kolokwium, ćwiczenia praktyczne

3. Student precyzyjnie stosuje wyrażenia służące budowaniu spójnej wypowiedzi pisemnej i ustnej (przyczyna, skutek, opozycja,

uprzedniość i następstwo czasowe, warunek). (KA6_UW7)

Sposoby weryfikacji: kolokwium, ćwiczenia praktyczne

Kompetencje społeczne:

4. Student ma świadomość ważności poprawności gramatycznej wypowiedzi dla prawidłowego przekazu i zrozumienia. (KA6_KK2)

Sposoby weryfikacji: kolokwium, ćwiczenia praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

1. Formy zaliczenia: pisemne testy gramatyczne. Nieobecność na teście skutkuje oceną niedostateczną. Zwolnienie lekarskie umożliwia przystąpienie do testu na konsultacjach w ciągu 2 tygodni od terminu testu na zajęciach.

2. Podstawą do oceny końcowej będzie średnia z punktów ze wszystkich testów. Wymagany próg zaliczenia: 55%. Student, który nie uzyskał wymaganej sumy punktów, ma prawo do jednego testu poprawkowego na koniec semestru, obejmującego materiał ze wszystkich testów. Najwyższą możliwą oceną z testu poprawkowego jest ocena dostateczna (3). Na ocenę semestralną z zajęć wpływ mają również obecności.

3. Dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze. Przekroczenie tego limitu skutkuje niezaliczeniem przedmiotu. Przypadki większej liczby nieobecności studenta z powodu dłuższej choroby będą rozpatrywane indywidualnie, zwolnienie lekarskie należy dostarczyć w ciągu 2 tygodni.

Zakres tematów:

1. Stosowanie trybu łączącego "subjonctif".

2. "Subjonctif passé" i "infinitif passé" - tworzenie i stosowanie.

3. Zdania porównawcze.

4. Zaimki względne proste i złożone.

5. Mowa zależna, uzgadnianie czasów.

6. Stosowanie czasów przeszłych ("passé composé", "imparfait", "plus-que-parfait").

7. Uzgadnianie "participe passé".

8. Wyrażanie opozycji i przyzwolenia.

9. Wyrażanie przyczyny i konsekwencji.

10. Imiesłowy "participe présent" i "gérondif".

11. Wyrażanie celu.

12. Wyrażanie czasu i trwania.

13. Różne sposoby zadawania pytań. Pytania przez inwersję.

14. Tworzenie przysłówków i ich miejsce w zdaniu.

15. Wyrażanie przyszłości ("futur simple", "futur antérieur").

16. Stosowanie trybu warunkowego "conditionnel présent" i "conditionnel passé".

17. Wyrażanie warunku i hipotezy.

18. Zaimki w funkcji dopełnienia. Miejsce dwóch zaimków w zdaniu.

19. Zaimki nieokreślone przymiotne i rzeczowne.

20. Różne formy zdań przeczących.

Metody dydaktyczne:

Obserwacja funkcjonowania języka w zdaniach i tekstach, wyciąganie wniosków odnośnie reguł gramatycznych, ćwiczenia praktyczne na zdaniach i tekstach (uzupełnianie, przeformułowanie, tłumaczenie). Praca w parach. Praca indywidualna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 4
Urszula Kochanowska 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.