Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJF2- gramatyka praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-2GP
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJF2- gramatyka praktyczna
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Filologia francuska od podstaw 2 rok sem. letni 1 stopień
Filologia francuska od postaw 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zdany egzamin PNJF1.

Skrócony opis:

Dotyczy wszystkich komponentów PNJF2:

Dalsze pogłębianie i systematyzowanie wiedzy z zakresu systemu morfo-syntaktycznego, fonetyki oraz leksyki języka francuskiego. Doskonalenie umiejętności budowania logicznych i poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych, za pomocą zróżnicowanych struktur zdaniowych. Wzbogacanie zasobu słownictwa oraz pogłębianie umiejętności stosowania w kontekście. Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz pisania sprawozdania (compte rendu).

Pełny opis:

Dotyczy wszystkich komponentów PNJF2:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (MK_1)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne

Rok studiów/semestr: II / 3 i 4

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 285 godz. (laboratorium)

Punkty ECTS: 21

Wymagania wstępne: zdany egzamin z PNJF 1.

Metody dydaktyczne: podające, problemowe, praktyczne, gramatyczno-tłumaczeniowa, kognitywna.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach - 285 godz.

- przygotowanie do zajęć - 200 godz.

- udział w konsultacjach - 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia - 30 godz.

- razem - 525 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela - 295 godz. = 11,75 ECTS

- zajęcia o charakterze praktycznym - 525 godz. = 21 ECTS

Literatura:

Dotyczy wszystkich komponentów PNJF2:

Alter Ego+ 2 (podręcznik + ćwiczenia), Hachette FLE, 2012.

Alter Ego+ 3 (podręcznik + ćwiczenia), Hachette FLE, 2013.

Efekty uczenia się:

Dotyczy wszystkich komponentów PNJF2:

Wiedza

1. Student ma uporządkowaną wiedzę na temat systemu morfo-syntaktycznego na poziomie B2. (KA6_WG1)

2. Student zna różne techniki argumentacji pisemnej i ustnej. (KA6_WK1)

3. Student ma wiedzę na temat różnych rejestrów i różnic w ich wymowie (język potoczny, język standardowy, język oficjalny). (KA6_WG1)

4. Student zna różne typy tekstów oraz ich strukturę. (KA6_WG1)

Umiejętności

5. Student poprawnie czyta teksty w języku francuskim o zróżnicowanej przystępności na poziomie B2. (KA6_UW7)

6. Student analizuje różnego typu teksty w języku francuskim na poziomie B2 i potrafi przekazać ich treść w formie sprawozdania (compte rendu) pisemnego i ustnego. (KA6_UW4)

7. Student operuje złożonymi strukturami gramatycznymi i leksykalnymi, służącymi do klarownego komunikowania się w mowie i piśmie. (KA6_UW7)

8. Student reaguje i komunikuje się w języku francuskim na poziomie B2. (KA6_UK4, KA6_UO1)

Kompetencje społeczne

9. Student potrafi pracować w grupie. (KA6_KO4)

10. Student jest świadomy znaczenia wiedzy i konieczności ciągłego dokształcania. (KA6_KK1, KA6_KK2)

11. Student rozumie znaczenie komunikacji międzykulturowej we współczesnym świecie. (KA6_KO5)

Metody i kryteria oceniania:

Dotyczy wszystkich komponentów PNJF2:

Zaliczenie na ocenę po każdym semestrze.

Egzamin pisemny i ustny po 4 semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kochanowska
Prowadzący grup: Jan Kaznowski, Urszula Kochanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kochanowska
Prowadzący grup: Urszula Kochanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)