Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie 340-RK1-3SEL5
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Przykładowa literatura przedmiotu:

- Ю.А. Владимиров, Как написать дипломную работу?, Москва 2000.

- T.T. Kaczmarek, Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską, Warszawa 2005.

- U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową? Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

Literatura szczegółowa związana jest z tematyką pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

- ma usystematyzowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię i metodologię z zakresu językoznawstwa - K_W03;

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz własności intelektualnej - K_W12;

- potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła, analizować, selekcjonować i wykorzystywać

informacje dla celów analityczno-badawczych - K_U01;

- umie formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia, opracowywać, prezentować i wdrażać ich wyniki, które

pozwalają na rozwiązywanie problemów w obrębie dyscypliny - K_U02;

- potrafi napisać w wybranym języku obcym tekst odpowiadający podstawowym wymaganiom piśmiennictwa o charakterze naukowym z

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i korzystając z literatury przedmiotu - K_U11;

- ma umiejętność merytorycznej argumentacji i formułowania wniosków i samodzielnych sądów w języku obcym - K_U13;

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie wybranej specjalizacji dyplomowej - K_U03;

- rozumie i realizuje potrzebę ustawicznego kształcenia się - K_K01.

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów, ocena wykonania zadań

pisemnych.

Ocena podsumowująca: ocena według kryteriów, praca licencjacka studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie semestralne, zaliczenie na ocenę, egzamin licencjacki

Zaliczenie semestru V na podstawie zrealizowanych obowiązkowych zadań, określonych na początku semestru:

- opracowanie bibliografii

- zgromadzenie kompletnego materiału badawczego

- napisanie I rozdziału pracy (rozdział teoretyczny)

Zaliczenie semestru VI na ocenę z wpisem do indeksu na podstawie złożonej pracy licencjackiej.

Egzamin licencjacki.

Zakres tematów:

Tematyka seminarium dotyczy zagadnień związanych ze współczesną i historyczną leksykologią i leksykografią, z badaniem jednostek leksykalnych języka rosyjskiego w ujęciu synchronicznym i diachronicznym. Proponowane obszary badań to m.in.: leksyka w opisie słownikowym, analiza słownictwa wybranych kręgów tematycznych, zapożyczenia w języku rosyjskim, leksyka specjalistyczna. Podczas ustalania tematów prac licencjackich są brane pod uwagę indywidualne zainteresowania Studentów.

Metody dydaktyczne:

konsultacje, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, praca grupowa i indywidualna w bibliotekach (kwerenda biblioteczna, ekscerpcja materiału źródłowego).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 47
Anna Rygorowicz-Kuźma 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Filologicznego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)