Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość 330-MS1-2RAC
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016.

2. P. Szczypa (red.), Podstawy rachunkowości: od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa 2020.

3. J. Pfaff, Rachunkowość – podstawy, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2019.

4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591.

5. R. Grabowski, Fundamentals of Financial Accounting, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. D. Maciejowska, Podstawy rachunkowości finansowej - pojęcia i zadania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

2. M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości - ujęcie praktyczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2018.

3. B. Nita (red.), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017.

4. B.E. Needles, M. Powers, Financial accounting, South-Western Cengage Learning, Australia 2012.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się. Sposoby weryfikacji:

• 2RAC_W01: egzamin pisemny (test – 100%)

• 2RAC_W02: egzamin pisemny (test – 100%)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ogólna z przedmiotu obejmuje część wykładową: 40% oraz część ćwiczeniową: 60%

Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to:

• egzamin pisemny (test – 100%)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągniecie efektów uczenia się założonych do realizacji w ramach ćwiczeń. Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 55% łącznej liczby punktów z egzaminu.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Zakres tematów:

1. Rachunkowość w otoczeniu gospodarczym.

2. Rachunkowość jako system ewidencji. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości.

3. Aktywa, pasywa. Bilans.

4. Zasady ewidencji operacji gospodarczych. Konto. Zestawienie obrotów i sald.

5. Dokumentacja i ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków.

6. Dokumentacja i ewidencja obrotu materiałowego.

7. Pojęcie, klasyfikacja i ewidencja aktywów trwałych.

8. Udokumentowanie, ewidencja i rozliczenie kosztów.

9. Dokumentacja oraz ewidencja wyrobów gotowych.

10. Wynik finansowy - zasady jego tworzenia.

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów (np. dyskusja).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 304
Grażyna Michalczuk 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.